In Nederland mag je geen handel drijven met personen, organisaties of landen waarvoor sancties gelden. Daarom moeten we als verzekeraar weten welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbende zijn van een verzekering. We vragen dus altijd naar de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n). Vervolgens kijken we of deze natuurlijke personen op een aan sanctielijst staan. Deze verplichting hebben wij vanuit de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

Dit merkt u ervan bij uw particuliere verzekering

Als verzekeraar moeten wij kunnen aantonen wie de persoon of personen zijn die belang hebben bij de verzekering. Dat zijn de namen die op de polis komen te staan. Dus stel, u sluit samen met uw partner een levensverzekering af. Dan volgen wij deze regels voordat we u beiden kunnen verzekeren:

 

 1. De adviseur vraagt u om een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart of hij noteert daarvan de gegevens als hij deze nog niet van u heeft.
 2. Ook controleren we of u voorkomt op de sanctielijsten van de Verenigde Naties, de Europese Unie of Nederland.

 

Dit merkt u ervan bij uw collectieve pensioenverzekering

 1. Als verzekeraar zijn wij verplicht om na te gaan met wie wij uiteindelijk zaken doen. Daarom vragen we altijd om een Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n). Met deze verklaring laat u zien wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van uw organisatie zijn.
 2. De ingevulde en ondertekende Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) leggen wij vast in onze administratie.
 3. We controleren altijd of de uiteindelijk belanghebbende op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of Nederland staat. Want het is wettelijk niet toegestaan om handel te drijven met bepaalde personen, organisaties of landen die op deze sanctielijsten staan.
 4. Zijn er financiële sancties opgelegd op een uiteindelijk belanghebbende? Dan mogen wij geen verzekering sluiten. Als dat wel al gebeurd is, beëindigen wij de overeenkomst als het contract afloopt.

Dit is een uiteindelijk - direct of indirect – belanghebbende

 1. Een uiteindelijk belanghebbende is iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang van 25% of meer heeft in een organisatie of in het vermogen van de organisatie. Of een bestuurder van een vereniging, stichting of kerkgenootschap.
 2. Een uiteindelijk belanghebbende heeft bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit zijn van of de controle hebben over 25% of meer van:
  - de stemrechten in de algemene vergadering;
  - een belang als begunstigde van het vermogen;
  - een bijzondere zeggenschap over het vermogen;
  - een recht op een aandeel in de gemeenschap;
  - een recht op een aandeel in de winst;
  - de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst;
  - de stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschapsovereenkomst;
  - het feitelijk zeggenschap.
 3. Een uiteindelijk belanghebbende kan nooit een organisatie zijn. Dus als één of meer van de belanghebbenden een organisatie is, willen wij dus ook van die organisatie de uiteindelijk belanghebbende(n) weten.
 4. Als één of meer van de belanghebbenden een juridische entiteit is moet duidelijk zijn welke natuurlijke persoon hier uiteindelijk achter zit. Een juridische identiteit kan zijn een Besloten Vennootschap (B.V.), Naamloze Vennootschap (N.V.), vereniging, stichting, coöperatie, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en Commanditaire Vennootschap (CV).

 

Meer informatie

Aanvullende informatie over de Sanctiewet 1977 vind je hier:

 

De Nederlandsche Bank
Landen, organisaties en personen waartegen sancties gelden

 

 Vragen over de Sanctiewet? Neem dan contact op met uw adviseur.