In aanvulling op de brief die begin februari 2024 is verstuurd aan alle (oud-)polishouders die een vordering op Conservatrix hebben bevat deze Q&A informatie voor de (oud‑)polishouders van Conservatrix over de verificatievergadering die op 8 maart 2024 zal worden gehouden. Gedurende het verificatieproces zal deze Q&A worden bijgewerkt, zodat alle betrokkenen kennis kunnen nemen van de meest voorkomende vragen en de daarbij behorende antwoorden van de curatoren van Conservatrix.

 

Het verificatieproces bij een faillissement van een verzekeraar bevat eigen unieke regels. Naast de reguliere schuldeisers (bijvoorbeeld de Belastingdienst en leveranciers van Conservatrix) is er in een faillissement van een verzekeraar namelijk ook een bijzondere groep schuldeisers, bestaande uit alle (oud-)polishouders van Conservatrix. Op grond van de faillissementswet heeft deze groep (oud-)polishouders een bijzondere positie en gaat zij in rang voor op de reguliere schuldeisers. Dit betekent dat pas een uitkering aan de reguliere schuldeisers kan plaatsvinden nadat de volledige vorderingen van de (oud-)polishouders zijn voldaan.

 

Na afloop van de verificatievergadering staan alle erkende vorderingen vast. Dit betekent niet dat u direct een (gedeeltelijke) uitkering op de erkende vordering zult ontvangen. Een toekomstige uitkering is afhankelijk van de verdere afwikkeling van het faillissement van Conservatrix en de boedelinkomsten die gerealiseerd worden. Curatoren zullen u informeren zodra er een (gedeeltelijke) uitkering op de erkende vorderingen kan plaatsvinden. U kunt deze verdere berichtgeving van curatoren afwachten en u hoeft verder niets te doen. Wanneer uw persoonlijke gegevens (adres, bankrekening, e-mailadres) wijzigen, verzoeken curatoren u deze wijziging door te geven via het contactformulier op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl).

Algemene vragen verificatievergadering

01 - Wat is een verificatievergadering?

Op een verificatievergadering zullen alle vorderingen van de schuldeisers van Conservatrix worden vastgesteld. Dat betekent dat wordt vastgesteld wat iedere schuldeiser van Conservatrix te vorderen heeft. De curatoren zullen voorafgaand aan de verificatievergadering de lijsten van de voorlopige erkende en betwiste vorderingen bij de rechtbank deponeren. Tijdens de verificatievergadering zal aan de hand van deze gedeponeerde lijsten de definitieve vordering van iedere schuldeiser worden vastgesteld. De wet bepaalt vervolgens de volgorde van uitkering van het aanwezige actief onder de erkende schuldeisers.

 

Curatoren hebben alle (oud-)polishouders en overige crediteuren in februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van hun vordering. Curatoren hebben de vordering van alle op faillissementsdatum (8 december 2020) bekende (oud-)polishouders berekend en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Ook indien u als polishouder in februari 2024 – door een niet doorgegeven adreswijziging of een fout bij de verwerking bij de post - geen brief van Conservatrix hebt ontvangen, is uw vordering die voortvloeit uit uw verzekeringsovereenkomst opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

02 - Wanneer vindt de verificatievergadering plaats

De verificatievergadering zal op 8 maart 2024 om 10:00 uur zal plaatsvinden in één van de zalen van de rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 280) en via een online videoverbinding. Curatoren hebben u bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van uw vordering en het tijdstip van de verificatievergadering.

 

Indien u wenst deel te nemen aan de verificatievergadering (fysiek of digitaal), dient u zich uiterlijk vóór 23 februari 2024 om 17.00 uur aan te melden via verificatie@conservatrix.nl

03 - Hoe vindt de verificatievergadering plaats?

De rechter-commissaris heeft bepaald dat de verificatievergadering zal plaatsvinden in één van de zalen van de rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 280) en via een online videoverbinding. Indien u wenst deel te nemen aan de verificatievergadering (fysiek of digitaal), dient u zich uiterlijk vóór 23 februari 2024 om 17:00 uur aan te melden via verificatie@conservatrix.nl. U kunt hierbij aangeven of u fysiek of digitaal wenst deel te nemen. Curatoren merken op dat er maar beperkte ruimte beschikbaar is om fysiek aan de verificatievergadering deel te nemen. Schuldeisers moeten er daarom rekening mee houden dat zij alleen digitaal kunnen deelnemen. Indien u zich niet (tijdig) aanmeldt, loopt u het risico dat u niet kunt worden toegelaten tot de vergadering. Na uw aanmelding krijgt u uiterlijk de dag voorafgaand aan de verificatievergadering een persoonlijke link voor deelname aan de digitale verificatievergadering. Schuldeisers met een betwiste vordering worden verzocht fysiek aanwezig te zijn op de verificatievergadering en zich hiervoor aan te melden.

04 - Ik had een verzekering bij Conservatrix, wat moet ik doen voor de verificatievergadering?

Curatoren hebben alle bekende polishouders bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de verificatievergadering en de hoogte van de voorlopig erkende vordering. Deze vordering is door curatoren geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Indien u het eens bent met de hoogte van de voorlopig erkende vordering, hoeft u niets te doen. Curatoren zullen de voorlopige erkenning van deze vordering op de verificatievergadering handhaven.

 

Als uw vordering voorlopig is erkend door curatoren, is het voor de definitieve erkenning van uw vordering niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

05 - Wat is het verschil tussen een voorlopige erkende vordering en een definitief erkende vordering?

Alle berekende en ingediende vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende en betwiste vorderingen. Op de verificatievergadering vindt de definitieve erkenning of betwisting plaatst. Curatoren kunnen op de verificatievergadering een voorlopige erkenning of betwisting nog wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid voor crediteuren of het bestuur om vorderingen van andere schuldeisers betwisten. De betwistende crediteur of bestuurder dient aan te geven welk deel van de vordering wordt betwist. Alle erkende vorderingen worden na afloop van de verificatievergadering overgebracht naar de lijst van erkende schuldeisers. Deze lijst wordt aan het proces-verbaal van de verificatievergadering gehecht.

 

Vorderingen die worden betwist en waarover op de verificatievergadering geen overeenstemming kan worden bereikt, worden verwezen naar een speciale procedure (dit is een renvooiprocedure). Schuldeisers waarvan de vordering op de verificatievergadering is verwezen naar renvooi worden hierover geïnformeerd. 

06 - Wat is een renvooiprocedure?

Een renvooiprocedure is een procedure bij de rechtbank waarbij de rechtbank oordeelt of de betwiste vordering alsnog (voor een bepaald bedrag) moet worden erkend. Een schuldeiser moet in een renvooiprocedure worden bijgestaan door een advocaat. 

07 - Tot wanneer kan ik een (aanvullende) vordering indienen?

Alle vorderingen op Conservatrix dienen uiterlijk op 23 februari 2024 te zijn ingediend. Vorderingen die na 23 februari 2024 worden ingediend, kunnen niet geverifieerd worden.

 

In de brief van begin februari 2024 hebben de curatoren u geïnformeerd over uw vordering die door curatoren voorlopig wordt erkend. Indien u naast deze voorlopig erkende vordering geen andere vorderingen hebt, hoeft u niets te doen. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

 

Indien u meent een aanvullende vordering op Conservatrix te hebben, dient u uiterlijk op 23 februari 2024 uw vordering ter verificatie bij curatoren in te dienen via verificatie@conservatrix.nl. Voor de beoordeling van uw vordering, dient u deze vordering met stukken te onderbouwen. Aan de hand van de ontvangen onderbouwing zullen curatoren uw vordering beoordelen. Vorderingen die niet onderbouwd (kunnen) worden, zullen door curatoren worden betwist.

08 - Hoe is mijn vordering berekend?

Voor de berekening van uw vordering op Conservatrix moet de hypothetische situatie waarin Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan en u (in de toekomst) conform uw polis een uitkering van Conservatrix zou hebben ontvangen, worden vergeleken met de huidige situatie met de toegepaste korting. Het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement schrijft voor hoe curatoren uw verzekeringsvordering moeten berekenen. Dit is een complexe berekening, waarbij gebruik gemaakt wordt van jaarlijkse sterftekansen en verschillende rentestanden. Daarnaast hebt u mogelijk een schadevordering. Daar voor verwijzen curatoren naar het antwoord op de volgende vraag.

 

De actuarissen van Conservatrix hebben namens curatoren de hoogte van uw vordering berekend. Curatoren hebben een onafhankelijk extern actuarieel bureau (Posthuma Partners Advies B.V.) ingeschakeld om de berekeningsmethodiek en de hoogte van uw vordering te controleren. Dit externe bureau heeft de juistheid van de berekende vorderingen bevestigd. Dit externe bureau is in het verleden niet betrokken geweest bij Conservatrix. Curatoren zijn van oordeel dat met deze externe controle de juistheid van de berekening van uw vordering is gewaarborgd.

 

Voor een nadere toelichting over de berekening van de vordering verwijzen curatoren naar de ‘Uitleg over uw vordering’ op de website van Conservatrix.

09 - Welke vorderingen komen voor verificatie in aanmerking?

Om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix te kunnen overdragen aan Waard Leven N.V. (‘Waard’), zijn de polisvoorwaarden gewijzigd. Aanspraken die u had tegenover Conservatrix, maar die u als gevolg van de wijziging van uw polisvoorwaarden niet langer hebt tegenover Waard, leiden tot een vordering in het faillissement van Conservatrix. Als gevolg van het faillissement kunnen helaas niet alle aanspraken van polishouders worden betaald. De aanspraken van alle polishouders zijn in het kader van de wijziging van de polisvoorwaarden met 10% gekort. U hebt een zogenaamde ‘verzekeringsvordering’. Deze verzekeringsvordering komt voor verificatie in aanmerking. De hoogte van de vordering is conform het Besluit Waardering Verzekeringsvordering in Faillissement berekend en door curatoren in de brief van begin februari 2024 voorlopig erkend. Indien u het hier mee eens bent, hoeft u niets te doen.

 

Sommige polishouders hebben naast deze verzekeringsvordering ook recht op een schadevergoeding. Dit geldt voor polishouders waarbij de rendementsbijschrijving bij het wijzigen van de polisvoorwaarden is aangepast. Voor deze polishouders geldt dat zij voor premie die zij in de toekomst aan Waard betalen, niet langer aanspraak kunnen maken op een winstdeling of een gegarandeerd rendement. De schade die zij hierdoor lijden, kunnen zij als vordering indienen in het faillissement van Conservatrix. In de brief van begin februari 2024 hebben curatoren de polishouders die dit betreft ook geïnformeerd over de hoogte van de schadevordering. Deze schadevordering is door curatoren voorlopig erkend voor het bedrag zoals opgenomen in de brief van begin februari 2024. Indien u het eens bent met de vordering hoeft u niets te doen.

 

Op grond van de wet is de schadevergoedingsvordering lager in rang dan de verzekeringsvordering. Dit betekent dat pas een (gedeeltelijke) uitkering kan plaatsvinden op deze schadevergoedingsvordering nadat alle verzekeringsvorderingen en vorderingen van andere schuldeisers met een hogere rang volledig zijn voldaan. De kans op een (gedeeltelijke) uitkering op uw  schadevergoeding is hierdoor gering.

10 - Kan ik mijn vordering op Conservatrix narekenen?

Uw verzekeringsvordering op Conservatrix is berekend conform het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement. De berekening van uw vordering is een complexe actuariële berekening, waarbij gebruik gemaakt wordt van jaarlijkse sterftekansen en verschillende rentestanden bij verschillende looptijden. Het is voor u als polishouder – zonder een externe actuaris in te schakelen – niet mogelijk om uw vordering op Conservatrix te berekenen. Voor een nadere toelichting over de berekening van de vordering verwijzen curatoren naar het document ‘Uitleg over uw vordering’ op de website van Conservatrix.

 

Curatoren hebben een onafhankelijk extern actuarieel bureau (Posthuma Partners Advies B.V.) ingeschakeld om de berekeningsmethodiek en de hoogte van uw vordering te controleren. Dit externe bureau heeft de juistheid van de berekende vorderingen bevestigd. Dit externe bureau is in het verleden niet betrokken geweest bij Conservatrix. Curatoren zijn van oordeel dat met deze externe controle de juistheid van de berekening van uw vordering is gewaarborgd.

11 - Wat is het Besluit Waardering Verzekeringsvordering in faillissement?

Dit is een besluit van de minister van Financiën van 10 juli 2019 waarin regels voor de berekening en waardering van een vordering zijn opgenomen in geval van een faillissement van een verzekeraar.

12 - Mijn verzekering is overgedragen aan Waard. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix te kunnen overdragen, zijn de polisvoorwaarden gewijzigd. De aanspraken van de polishouders zijn hierdoor met 10% gekort. Als gevolg van deze korting hebt u een vordering op Conservatrix omdat u een lagere aanspraak hebt dan u zou hebben als Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan. Uw vordering bestaat kortgezegd uit het gedeelte van uw aanspraken die niet zijn overgedragen aan Waard. Curatoren hebben u bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van uw vordering op Conservatrix. De vordering in de brief van begin februari 2024 is door curatoren voorlopig erkend. Uw vordering is berekend conform het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

 

Naast een verzekeringsvordering heeft u mogelijk nog een schadevordering, curatoren verwijzen naar het antwoord bij vraag 8 om te bepalen of u een schadevordering hebt.

13 - Mijn verzekering is zonder uitkering beëindigd en niet overgedragen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Nee; het door u verzekerde voorval (bijvoorbeeld overlijden) heeft zich niet voorgedaan voor het einde van uw verzekering. Doordat het verzekerde voorval zich niet heeft voorgedaan, bestond er geen recht op een uitkering. U hebt geen schade geleden en hebt zodoende ook geen vordering.

14 - Mijn verzekering is al voor het uitspreken van het faillissement tot uitkering gekomen. De uitkering had ik op de faillissementsdatum nog niet ontvangen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; als gevolg van het faillissement van Conservatrix hebt u een vordering in het faillissement van Conservatrix ter hoogte van die uitkering. Indien u gedurende het faillissement een tussentijdse uitkering hebt ontvangen, is het verschil tussen de vastgestelde uitkering en de gedurende het faillissement ontvangen uitkering, uw vordering. In de brief van begin februari 2024 hebben curatoren u geïnformeerd over de voorlopige erkenning van deze vordering.

 

Indien u nog geen voorschot hebt ontvangen, is uw vordering gelijk aan de oorspronkelijke toegezegde uitkering en wordt een deel hiervan nog uitbetaald. In de brief van begin februari 2024 is uw gehele vordering opgenomen. Een toekomstige voorlopige uitkering van 90% kan alleen plaatsvinden indien u alle benodigde stukken bij Conservatrix aanlevert. U kunt contact opnemen met Conservatrix (relatiebeheer@conservatrix.nl) indien u niet weet welke stukken u (nog) dient aan te leveren.

15 - Ik heb gedurende het faillissement een tussentijdse uitkering ontvangen, heb ik nog een vordering op Conservatrix?

Ja; als gevolg van het faillissement van Conservatrix hebt u mogelijk een lagere uitkering ontvangen dan het bedrag dat u zou hebben ontvangen als Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan. Indien u een lagere uitkering hebt ontvangen, heeft u nog een vordering op Conservatrix. In de brief van begin februari 2024 hebt u een opgave ontvangen van de door curatoren voorlopig erkende vordering die u op Conservatrix hebt. Uw vordering bestaat uit het verschil tussen hetgeen u zou hebben ontvangen als Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan en hetgeen u gedurende het faillissement al heeft ontvangen.  

16 - Mijn verzekering is gedurende het faillissement geëxpireerd en ik heb een voorschot op de uitkering ontvangen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; als gevolg van het faillissement van Conservatrix hebt u een lagere uitkering ontvangen dan het bedrag dat u zou hebben ontvangen als Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan. U hebt in totaal, met eventuele nabetalingen erbij, 90% van het expiratiebedrag ontvangen. U hebt hierdoor nog een vordering van 10% van het expiratiebedrag. In de brief van  begin februari 2024 hebt u een opgave ontvangen van de door curatoren voorlopig erkende vordering die u op Conservatrix hebt. Indien u naast deze voorlopig erkende vordering geen andere vorderingen hebt, hoeft u niets te doen. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

17 - Ik heb mijn verzekering afgekocht en een gedeeltelijke uitkering ontvangen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; u hebt gedurende het faillissement het afkoopvoorstel geaccepteerd en ingestemd met de door Conservatrix berekende afkoopwaarde. U hebt gedurende het faillissement een gedeeltelijke uitkering ontvangen. U hebt een vordering op Conservatrix die gelijk is aan de overeengekomen afkoopwaarde minus het bedrag dat u tot op heden heeft ontvangen. Indien u naast deze voorlopig erkende vordering geen andere vorderingen hebt, hoeft u niets te doen. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

18 - Mijn overlijdensrisicoverzekering is door curatoren beëindigd en niet overgedragen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Als gevolg van het faillissement hebben curatoren u bericht dat zij uw verzekering niet langer konden nakomen. U hebt hierdoor mogelijk nog een vordering op Conservatrix. Curatoren hebben u bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van uw eventuele vordering. Deze vordering is door curatoren voorlopig erkend. De vordering is berekend conform het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement.

 

Het is bij een overlijdensrisicoverzekering mogelijk dat de uitkomst van de berekening nul of zelfs negatief is. In dat geval heeft u een vordering zonder waarde. Indien uw vordering negatief is, hoeft u deze negatieve waarde niet aan curatoren te betalen. Indien uw vordering nul of negatief is, is in de brief van begin februari 2024 opgenomen dat uw erkende vordering € 0,00 is.

19 - Ik had een verzekering die regelmatig uitkeerde en is overgedragen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; u hebt, met eventuele nabetalingen erbij, 90% van het periodiek uit te betalen bedrag ontvangen. Als gevolg van het faillissement en in het kader van de overdracht van uw verzekering is uw uitkeringspercentage verlaagd met 10%. Uw hebt een vordering die bestaat uit 10% (het kortingspercentage) die is berekend conform het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement. Curatoren hebben u bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van uw vordering. Deze vordering is door curatoren voorlopig erkend. Indien u naast deze erkende vordering geen andere vorderingen hebt, hoeft u niets te doen. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

20 - Ik had een premievrije verzekering die is overgedragen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; als gevolg van het faillissement en in het kader van de overdracht van uw verzekering is uw verzekerd bedrag met 10% verlaagd. Uw vordering op Conservatrix bedraagt zodoende 10% van uw oorspronkelijke aanspraak indien uw verzekering niet zou zijn overgedragen.

 

Curatoren hebben u bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van uw vordering. Deze vordering is door curatoren voorlopig erkend. De vordering is berekend conform het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement. Indien u naast deze voorlopig erkende vordering geen andere vorderingen hebt, hoeft u niets te doen. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

21 - Ik heb een verzekering die is overgedragen waarvoor ik nog premie moet betalen. Heb ik op de verificatievergadering nog een vordering?

Ja; als gevolg van het faillissement is een deel van uw verzekerd bedrag verlaagd met 10%. Dit betreft het gedeelte waarvoor u in het verleden premie hebt betaald. Dit betekent dat u een vordering hebt die gelijk is aan 10% van uw oorspronkelijke aanspraak indien uw verzekering niet zou zijn overgedragen. Het gedeelte waarvoor u nog premie moest of moet betalen is door overdracht naar Waard een aangelegenheid tussen u en Waard. Naast een verzekeringsvordering heeft u mogelijk nog een schadevordering, curatoren verwijzen naar het antwoord bij vraag 8 om te bepalen of u een schadevordering hebt.

 

Curatoren hebben u bij brief van begin februari 2024 geïnformeerd over de hoogte van uw vordering. Deze vordering is door curatoren voorlopig erkend. De verzekeringsvordering is berekend conform het Besluit Waardering Verzekeringsvorderingen in Faillissement. Indien u naast deze voorlopig erkende vordering geen andere vorderingen hebt, hoeft u niets te doen. Voor de definitieve erkenning van uw vordering is het niet noodzakelijk dat u aanwezig bent op de verificatievergadering.

22 - Krijg ik mijn vordering uitgekeerd?

Op dit moment is het nog onduidelijk of een uitkering kan plaatsvinden aan de polishoudersmet een erkende verzekeringsvordering. Indien in een latere fase van het faillissement blijkt dat er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om een (gedeeltelijke) uitkering aan de polishouders te doen, zullen curatoren de betrokken polishouders hierover informeren.

23 - Ik wacht nog op een uitkering, wanneer krijg ik deze uitbetaald?

Indien uw verzekering is geëxpireerd of een verzekerd voorval heeft plaatsgevonden en u heeft dit tijdig bij Conservatrix gemeld, hebt u recht op een voorlopige uitkering van 90%. Om een uitkering aan de verzekerde te kunnen doen, is aanvullende informatie opgevraagd. Indien deze informatie niet wordt aangeleverd, kan Conservatrix geen uitkering doen. Curatoren hebben in de afgelopen maanden de verzekerden – die recht hebben op een (tussentijdse) uitkering - meermaals verzocht de ontbrekende informatie aan te leveren. Na ontvangst van deze informatie, kan de voorlopige uitkering plaatsvinden. De ontbrekende informatie kunt u – onder vermelding van het polisnummer – via relatiebeheer@conservatrix.nl aanleveren.

 

In de brief van begin februari 2024 is uw gehele vordering opgenomen. 

24 - Ik ben polishouder en na 2 januari 2023 gescheiden. Heeft mijn ex-partner nu een deel van de vordering?

De verzekeringsportefeuille van Conservatrix is op 1 januari 2023 overgedragen aan Waard. Ten tijde van de overdracht was u niet gescheiden. De vordering is daardoor berekend op de situatie dat u nog niet gescheiden was. De toedeling van de vordering is iets tussen u en uw ex-partner. In het echtscheidingsconvenant heeft u hier wellicht afspraken met uw ex-partner overgemaakt.   

25 - De verzekerde is na 2 januari 2023 overleden. Valt de vordering nu in de nalatenschap?

De verzekeringsportefeuille van Conservatrix is op 1 januari 2023 overgedragen aan Waard. Op dat moment was de verzekerde in leven. De vordering is berekend op de situatie dat de verzekerde in leven was. Het overlijden van de verzekerde na 2 januari 2023 heeft geen invloed op de berekening van de vordering. Dit betekent dat de vordering toekomt aan de overledene en daarmee in de nalatenschap valt.

Contact

01 - Hoe kan ik contact met Conservatrix opnemen?

Op de website van Conservatrix vindt u veel vragen en antwoorden. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag dan kunt u een e-mail sturen naar verificatie@conservatrix.nl. Vragen die niet over de verificatievergadering gaan kunt u sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.