2020

 • 07 mei | Statement solvabiliteit Conservatrix

  De solvabiliteit van Conservatrix wordt uitgedrukt in een zogenaamde Solvency Capital Requirement (de SCR-ratio). De SCR-ratio is de verhouding tussen het in aanmerking komend eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen. De SCR-ratio is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -80% (eind 2018: 148%). Solvabiliteit is een extra kapitaal buffer die een levensverzekeraar dient aan te houden bovenop de financiële verplichtingen die Conservatrix heeft tegenover haar polishouders. De bedoeling daarvan is dat een levensverzekeraar onverwachte tegenvallers, zogenaamde ‘schokken’, kan opvangen en ook in die omstandigheden op langere termijn aan haar financiële verplichting richting polishouders kan voldoen. Op dit moment is deze solvabiliteit onvoldoende.

  De solvabiliteit van Conservatrix is per eind 2019 ook gedaald tot onder het niveau van het wettelijk minimum vereist eigen vermogen (het zogeheten Minimum Capital Requirement: MCR).

  Conservatrix onderneemt elke mogelijke maatregel om de solvabiliteit (SCR) en het wettelijk vereist eigen vermogen (MCR) weer terug te brengen naar het gewenste niveau. Bij het nemen van deze maatregelen staan de belangen van onze polishouders voorop.

  Hoe komt het dat Conservatrix een lage solvabiliteit heeft?

  Conservatrix heeft een deel van haar verplichtingen herverzekerd bij Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL) in Amerika. De Amerikaanse toezichthouder heeft, medio 2019, CBL onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege zorgen over het beleggingsbeleid van deze Amerikaanse verzekeraar. Hierdoor is de waardering van CBL verlaagd. Het gevolg hiervan is dat de mitigerende werking van de herverzekering is verlaagd en niet volledig kan worden meegenomen bij het berekenen van de solvabiliteit. Conservatrix moet daardoor haar kapitaal versterken. Dit kapitaal is niet voorhanden. Hierdoor zijn de financiële buffers en het eigen vermogen van Conservatrix op dit moment onvoldoende. Daarnaast heeft de uiteindelijke aandeelhouder van Conservatrix én van CBL, een verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken tot het afgesproken niveau. Diverse maatregelen zijn in gang gezet om de solvabiliteit te herstellen en nakoming van verschillende verplichtingen te kunnen vorderen.  

  Wat betekent dit concreet voor polishouders?

  Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor onze polishouders. Zodra er meer inhoudelijk bekend is rondom de situatie zal Conservatrix haar polishouders op de hoogte brengen via de website van Conservatrix of een persoonlijke brief. 
   

 • 17 apr | Waardeoverzichten voor specifieke groep polishouders nu online beschikbaar

  Vorige week hebben 16.000 polishouders, zoals elk jaar, een brief ontvangen betreffende het waardeoverzicht van hun verzekeringen. Het ontvangen waardeoverzicht is nu ook in te zien in de persoonlijke online omgeving van MijnConservatrix. Als u nog niet eerder hebt ingelogd in de online omgeving van Mijn Conservatrix dan verwijzen wij u graag naar onze Contactpagina om te zien hoe dit werkt. 

  Hebt  u vragen  naar aanleiding van de ontvangen brief of hebt u problemen met inloggen in de online omgeving van Mijn Conservatrix, neem dan contact met ons op.

 • 16 mrt | Lancering 'Mijn-omgeving'

  Verzekeringnemers van Conservatrix hebben vanaf vandaag toegang tot een persoonlijke beveiligde online omgeving ‘Mijn Conservatrix’. Deze online omgeving biedt klanten onder andere polis informatie en de mogelijkheid om contactgegevens aan te passen. De persoonlijke omgeving is nog niet af. Conservatrix wil deze omgeving verder uitbreiden de komende periode zodat alle klanten toegang krijgen en er meer mogelijk is.

 • 14 mrt | Conservatrix neemt maatregelen rondom coronavirus

  Conservatrix vraagt haar medewerkers om vanaf heden niet naar het kantoor in Utrecht te komen, maar zoveel mogelijk thuis te werken. Hiermee volgen wij het protocol van het RIVM. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar.
  U kunt ons bereiken via relatiebeheer@conservatrix.nl of via telefoonnummer 030 20 20 420.


2019

 • 09 mei | Verzending Waardeoverzicht Beleggingsverzekering 2018

  Jaarlijks verzendt Conservatrix per post waardeoverzichten van beleggingsverzekeringen conform de wettelijke richtlijnen. Deze zijn dit jaar op 22 april verzonden.

  Wij hebben geconstateerd dat in een zeer beperkt aantal gevallen (15) dit overzicht niet door de polishouder is ontvangen. 

  Mocht u als polishouder van een beleggingsverzekering in de afgelopen weken geen Waardeoverzicht Beleggingsverzekeringen 2018 hebben ontvangen terwijl u die in de voorgaande jaren wel hebt ontvangen, neemt u dan per e-mail (relatiebeheer@conservatrix.nl) contact op met Conservatrix.

 • 29 apr | De website van Conservatrix in een nieuw jasje

  Onze website heeft een likje verf gekregen en is aangepast aan de actuele technieken. Naast nieuwe kleuren en een betere vindbaarheid van de informatie, verandert er voor u nu nog niets.  Wel is deze nieuwe website een voorbode van eigentijdse ontwikkelingen die het voor u eenvoudiger maken om met ons te communiceren of informatie over uw verzekeringen te ontvangen. Hiervoor ontwikkelt Conservatrix een ‘Mijn’-omgeving die in de loop van het jaar beschikbaar komt. Via onze website houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

  Op de website vindt u dezelfde informatie als op de oude website. Zijn er zaken die u op onze website mist, stuurt u dan een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl

 • 02 mrt | Reactie publicatie Financieele Dagblad

  Recentelijk is er in het Financieele Dagblad (FD) een publicatie verschenen waar zijdelings ook Conservatrix in wordt vermeld. Diverse op Conservatrix betrekking hebbende suggesties in het artikel zijn onjuist. Conservatrix hecht eraan om haar klanten hierover te informeren. 

  In de publicatie staan onder andere veronderstellingen over het mogelijk ontbreken van de zekerheid van garanties aan onze polishouders. Ook wordt gesuggereerd dat de beleggingen van Conservatrix risicovol zijn omdat er aan de aandeelhouder verstrekte leningen in zouden zijn opgenomen. Deze beweringen komen niet overeen met de feiten:

  • De solvabiliteit van Conservatrix was eind 2018 147% en daarmee ruim boven de gestelde vereiste norm van 100%. 
  • De beleggingsportefeuille van Conservatrix bevat geen leningen die zijn verstrekt aan de aandeelhouder of aan gelieerde bedrijven van Eli Global. 

  De solvabiliteit geeft de financiële positie en financiële stabiliteit van de onderneming weer. Een solvabiliteit van 100% betekent dat het bedrijf met een waarschijnlijkheid van 99,5% aan al haar toekomstige verplichtingen jegens klanten kan voldoen. Een solvabiliteit van 147% geeft dus een nog hogere zekerheid.

 • 22 feb | Pers statement Artikel Financieele Dagblad

  Beste Klant, 

  In het artikel van Het Financieele Dagblad over Conservatrix, gepubliceerd op vrijdag 22 februari, staan een aantal cruciale onjuistheden. Hierdoor worden helaas onjuiste suggesties gewekt over een veranderende relatie tussen Conservatrix en u als klant.

  We kunnen ons goed voorstellen dat u daar vragen over heeft, die beantwoorden we hierbij:

  De realiteit is dat de relatie van Conservatrix met haar klanten onveranderd is. Sterker nog, de uitkeringszekerheid naar klanten toe is zelfs verbeterd dankzij het versterken van de kapitaalspositie door Conservatrix in 2017, zoals met De Nederlandsche Bank afgesproken bij de overname van Conservatrix door Eli Global in mei 2017.

  De afgesloten verzekeringscontracten waren én zijn tussen Conservatrix en u als klant. De suggestie dat er polissen van klanten over zijn gegaan naar derde partijen is volstrekt onjuist. Bovendien is er geen sprake van dat directe polisgelden die gekoppeld zijn aan klantcontracten naar derde partijen zijn overgemaakt. Deze zijn en blijven bij Conservatrix.

  Garantiebedrag

  Daarnaast staat het garantiebedrag van minimaal 150 miljoen euro dat door Conservatrix in het kader van het herverzekeringscontract met Colorado Bankers Life Insurance Company is verkregen, op een rekening bij Fifth Third Bank (www.53.com) in de staat New York, onder toezicht en wetgeving van de staat New York.Er kunnen geen onttrekkingen aan deze rekening gedaan worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Conservatrix. Hiermee zijn de belangen van onze klanten maximaal geborgd en is Conservatrix in staat om aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen richting haar klanten te voldoen.

  Herverzekeringscontract

  De herverzekeringsovereenkomst als contract is door Eli Global opgesteld  en afgestemd met DNB voor de overname in mei 2017, waarbij De Nederlandsche Bank  en Eli Global samen afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronderEli Global de aandelen van Conservatrix zou kunnen verkrijgen.

  We hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.