2024

30 MAART 2024 - Publicatie ELFDE openbare verslag

Dit is het elfde openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. 
Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op 19 maart 2021, het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op 20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021, het zesde verslag op 5 april 2022,  het zevende verslag op 22 juli 2022, het achtste verslag op 30 december 2022, het negende verslag op 6 juni 2023 en het tiende verslag op 24 november 2023. Het verslag vindt u hier.


2023

1 DECEMBER 2023 - DATUM verificatievergadering bekend

De rechters-commissarissen hebben bepaald dat op 8 maart 2024 de verificatievergadering in het faillissement van Conservatrix zal plaatsvinden. Crediteuren, onder wie de polishouders, zullen hierover begin februari 2024 een brief ontvangen. Daarnaast zal eind januari 2024 een Q&A over de verificatievergadering op de website (www.conservatrix.nl) worden geplaatst.


1 DECEMBER 2023 - Publicatie TIENDE openbare verslag

Dit is het tiende openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. 
Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op 19 maart 2021, het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op 20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021, het zesde verslag op 5 april 2022,  het zevende verslag op 22 juli 2022, het achtste verslag op 30 december 2022 en het negende verslag op 6 juni 2023. Het verslag vindt u hier.


8 juni 2023 - Publicatie negende openbare verslag

Dit is het negende openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet. Het verslag vindt u hier.


2022

30 december 2022 - Publicatie achtste openbare verslag

Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het achtste openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Het verslag vindt u hier.


14 oktober 2022 - mededeling van de curatoren over de kortingssystematiek

Curatoren Willem Jan van Andel en Noor Zetteler geven een toelichting op de kortingssystematiek.

Download
Toelichting over de kortingssystematiek
MededelingvancuratorenConservatrixoverde
Adobe Acrobat document 89.1 KB

13 oktober 2022 - belangrijke mededeling van curatoren Conservatrix

Zoals eerder bekend geworden is, hebben curatoren op 21 juli 2022 overeenstemming bereikt met Waard Leven N.V. te Wognum (“Waard”) omtrent de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix en de daartegenover staande bezittingen. Er 

moet nog wel een aantal voorwaarden vervuld worden. Zo moeten DNB, de rechterscommissarissen in het faillissement en de rechtbank Amsterdam goedkeuring verlenen. 

Curatoren verwachten dat deze voorwaarden in de loop van het vierde kwartaal vervuld zullen worden. De feitelijke overdracht van de portefeuille aan Waard zal dan naar verwachting per 1 januari 2023 plaatsvinden. Daarover zullen de polishouders in december 

een brief ontvangen.

 

Omdat Conservatrix een negatief vermogen heeft, is het helaas onvermijdelijk dat er een korting plaatsvindt op de rechten van de polishouders. Dit met uitzondering van de pensioenaanspraken van het (voormalige en huidige) eigen personeel van Conservatrix en van het (voormalige en huidige) personeel van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix. Die korting zal 10% bedragen en geldt alleen voor hetgeen door premiebetalingen in het verleden aan verzekerde waarde is opgebouwd. Daarnaast gelden er na de overname geen garanties meer op in de toekomst te betalen premies en geen recht meer op een deling in de winst van Conservatrix. De garanties over in het verleden betaalde premies blijven wel in stand. 

 

Waard is in de afgelopen twee jaar de enige kandidaat voor overname van de portefeuille gebleken. Indien de overname door Waard alsnog niet door zou gaan, betekent dat dat het vermogen van Conservatrix geliquideerd zal moeten worden. Curatoren hebben laten berekenen wat dat zou betekenen voor de positie van de polishouders. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat polishouders met een liquidatie-uitkering een vergelijkbare verzekering als zij nu hebben zullen willen aankopen. Uit een cijfermatige analyse blijkt dat de polishouders dan gemiddeld meer dan 7%, mogelijk oplopend tot 10%, slechter af zijn dan bij een overname door Waard. Het kortingspercentage zal dan dus bijna verdubbelen. Anders gezegd: een overname door Waard is voor de gezamenlijke 

polishouders veel gunstiger dan liquidatie.

 

Er is voor gekozen om de overname van de portefeuille formeel te laten plaatsvinden door een dochtervennootschap van Waard, genaamd Phoenix, en om vervolgens Phoenix met Waard te laten fuseren. Dat heeft een fiscale achtergrond. Door het zo te doen hoeft er ongeveer 2% minder op de polissen gekort te worden. Daardoor bedraagt de korting nu 10% in plaats van 12%. 

Curatoren begrijpen dat een korting van 10% nog steeds een forse tegenvaller voor de polishouders betekent. Zij merken wel op dat de situatie bij Conservatrix op het moment van faillietverklaring zodanig was, dat een korting van tussen de 20% en 25% te verwachten was. Omdat Conservatrix gedurende het faillissement qua resultaat boven verwachting heeft gepresteerd, kan de korting nu beperkt blijven tot 10%.


22 juli 2022 - PUBLICATIE zevende OPENBARE VERSLAG

Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het achtste openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Het verslag vindt u hier.


22 juli 2022 - Curatoren dragen de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over aan Waard Leven N.V.

Curatoren van Conservatrix dragen de verzekeringsportefeuille over aan (een dochtermaatschappij van) Waard Leven N.V. De overeenkomst is op 21 juli 2022 getekend. De daadwerkelijke overdracht zal – nadat aan alle voorwaarden is voldaan (waaronder goedkeuring door de rechtbank en de toezichthouder) - naar verwachting in de loop van dit najaar plaatsvinden.

 

Poliswijzigingen

De portefeuille van Conservatrix bestaat op dit moment uit ongeveer 70.000 lopende verzekeringen. Om de portefeuille te kunnen overdragen zullen door Curatoren wijzigingen in de polissen worden doorgevoerd, waaronder een korting tussen 10% en 11% op het gedeelte van het verzekerd bedrag dat reeds door premiebetaling in het verleden is gefinancierd (dan wel op het saldo van de verzekering bij Universal Life producten).

Voor de polishouders is een Q&A op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) beschikbaar met nadere informatie. Voorts ontvangen de polishouders een brief van curatoren. Alle medewerkers van Conservatrix kunnen bij Waard aan de slag.

 

Beste uitkomst faillissement

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, curatoren van Conservatrix:

“Wij hebben in Waard een solide en betrouwbare partij gevonden om de polishouders van Conservatrix die gedupeerd zijn door het faillissement de best mogelijke oplossing te bieden. Door de overdacht van de portefeuille blijven de polishouders verzekerd en Waard neemt na wijziging van de verzekeringen de verplichtingen jegens de polishouders van Conservatrix over.”

 

Lorens Kirchner, ceo van Waard:

“Wij kijken ernaar uit om de polishouders en de medewerkers van Conservatrix te verwelkomen. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Waard biedt hen graag zekerheid. Deze overname sluit goed aan bij ons bestaande productaanbod en past in onze strategie om het verzekeringsboek verder uit breiden.”

 

Over Waard

De verzekeraars Waard Leven en Waard Schade bieden hun diensten aan via gevolmachtigd agent Waard Verzekeringen. Waard Verzekeringen (www.waardverzekeringen.nl) is gespecialiseerd in (spaar)hypotheken en verzekeringen tegen inkomensverlies door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Waard Leven en Waard Schade zijn de risicodragers.

Waard Leven, Waard Schade en Waard Verzekeringen staan geregistreerd bij de AFM. Waard Leven en Waard Schade hebben een vergunning van DNB en zijn lid van het Verbond van Verzekeraars. Waard Verzekeringen heeft een vergunning van de AFM.

De Waard-entiteiten zijn sinds 2015 dochters van Chesnara Plc. Chesnara is een beursgenoteerde Engelse verzekeringsonderneming, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsbedrijven. Chesnara heeft vestigingen in Engeland, Zweden en Nederland.

 

Openbaar Verslag van de curatoren

Meer informatie over deze overdracht in relatie tot de afwikkeling van het faillissement van Conservatrix is te vinden in het vandaag te publiceren Openbaar Verslag van curatoren op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl).


5 april 2022 - PUBLICATIE zesde OPENBARE VERSLAG

Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het achtste openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Het verslag vindt u hier.


2021

23 december 2021 - Publicatie vijfde openbare verslag

Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q3 2021 toegevoegd. Het verslag vindt u hier.


19 November 2021 - Verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80%

Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan en waarop reeds een tussentijdse uitkering van 70% is gedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan.

 

 Als gevolg van de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix in de eerste drie kwartalen van 2021, hebben curatoren nader onderzocht of het tussentijdse uitkeringspercentage kan worden verhoogd. Dat blijkt het geval te zijn waardoor de rechters-commissarissen op verzoek van curatoren toestemming hebben verleend om het tussentijdse uitkeringspercentage van 70% te verhogen naar 80%. Alle verzekeringnemers zullen in de komende week een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd welke gevolgen de verhoging van het tussentijds uitkeringspercentage voor hen zal hebben.

 

De verhoging van het tussentijdse uitkeringspercentage zal administratief worden verwerkt zodat verzekeringsnemers van Conservatrix niets hoeven te doen. Ook de correcties op reeds uitgekeerde bedragen zullen administratief worden verwerkt, waarna de desbetreffende verzekeringnemers hierover geïnformeerd zullen worden.


29 oktober 2021 - Verzending brieven aan polishouders vertraagd

In het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix hebben curatoren vermeld in de loop van oktober aan alle polishouders een brief te sturen waarin zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

 

Het opstellen van alle brieven en de verzending zijn vertraagd.

 

De brieven aan de polishouders zullen hierdoor in november 2021 worden verstuurd.

 

Wij bieden u onze excuses aan voor deze vertraging.

 

De verhoging van het tussentijdse uitkeringspercentage zal administratief worden verwerkt zodat verzekeringsnemers van Conservatrix niets hoeven te doen. Ook de correcties op reeds uitgekeerde bedragen zullen administratief worden verwerkt, waarna de desbetreffende verzekeringnemers hierover geïnformeerd zullen worden.