2021

 • 20 sep | Publicatie vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q2 2021 toegevoegd.

  Vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf

  Financieel Actuarieel rapport Q2 2021.pdf

 • 23 jun | Publicatie derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q1 2021 toegevoegd.

  Derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf 

  Financieel Actuarieel rapport Q1 2021.pdf 

   

   

   

   

 • 12 mei | Bereikbaarheid op Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en vrijdag 14 mei 2021

  Op Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en vrijdag 14 mei 2021 zijn wij gesloten. Wij zijn vanaf 17 mei  weer bereikbaar voor u.
  U kunt tijdens deze dagen wel een e-mail sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. 
  Vanaf 17 mei zijn wij weer in de gelegenheid om uw e-mail te beantwoorden.
  Ook kunt u op onze contactpagina een belafspraak met ons maken. Vanaf 17 mei zijn wij weer in de gelegenheid om contact met u op te nemen. 
   

 • 19 mrt | Publicatie tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel jaarrapport 2020 gevoegd, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 is opgenomen.

  Tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix met bijlagen.pdf 
   

 • 19 feb | Bericht curatoren 19 februari 2021

  Zoals vermeld in het bericht van 15 januari jl. biedt de wet curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. Die uitkering bedraagt momenteel 70% van het verzekerde bedrag. Het percentage van 70% is gebaseerd op een prudente schatting van de uitkering die de polishouders in het faillissement uiteindelijk tegemoet kunnen zien. Curatoren verwachten binnen afzienbare termijn de tussentijdse uitkeringen die betrekking hebben op verzekerde voorvallen in de maand januari te kunnen doen.

  Er zijn sinds het faillissement vele honderden verzoeken om afkoop gedaan. Curatoren hebben in een brief aan de betreffende polishouders uiteengezet dat een uitkering bij afkoop vrijwel altijd lager ligt dan wanneer men niet afkoopt. Los daarvan bestaat bij afkoop, anders dan wanneer zich een verzekerd voorval voordoet, in beginsel geen recht op een tussentijdse uitkering. Curatoren hebben de polishouders aangeraden om zich over een verzoek van afkoop te laten adviseren.  
   
  Het verkoopproces met betrekking tot de verzekeringsportefeuille van Conservatrix ligt op schema. Gesprekken met potentiële overnemende partijen zullen naar verwachting in de eerste helft van maart plaatsvinden. Curatoren verwachten dat in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk zal worden of een portefeuille-overdracht mogelijk is.
   
  Een aantal polishouders heeft een verzoek aan de rechtbank Amsterdam gericht om een wettelijke crediteurencommissie in te stellen, die periodiek met curatoren overlegt over de stand van zaken en adviezen kan geven aan curatoren. Curatoren ondersteunen dit initiatief. Op 24 februari a.s. vindt hierover een zitting bij de rechtbank plaats. Daarna beslist de rechtbank of een crediteurencommissie wordt ingesteld en hoe deze zal zijn samengesteld. 
   
  Curatoren zullen hun tweede openbare verslag publiceren in de tweede helft van maart.
  Bij dat verslag zal ook de jaarrekening 2020 van Conservatrix gevoegd zijn, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 zal zijn opgenomen.
   

 • 15 jan | BERICHT CURATOREN

  Curatoren hebben in de afgelopen weken de positie van de verzekeringnemers nader in kaart gebracht. De wet biedt curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag. Die toestemming ziet op verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. De desbetreffende verzekeringnemers kunnen die voorlopige uitkering in de komende weken tegemoet zien. Hierover worden zij per brief geïnformeerd. In de eerste helft van februari zullen curatoren een soortgelijk verzoek doen met betrekking tot verzekerde voorvallen die zich in januari zullen voordoen. 

  In de afgelopen weken hebben curatoren van verschillende verzekeringnemers de vraag ontvangen of zij een kopie van hun polis kunnen ontvangen. In de komende weken zullen de opgevraagde kopieën worden verstrekt. Door een uitbreiding van de bezetting van de klantenservice van Conservatrix verwachten curatoren in komende weken ook andere verzoeken van verzekeringnemers te kunnen afhandelen. Via relatiebeheer@conservatrix.nl zal met de verschillende verzekeringnemers contact worden opgenomen.

  Tot slot hebben curatoren in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende partijen die bij het verkoopproces betrokken zijn. Curatoren zullen in de komende periode de verdere voorbereidingen in het verkoopproces treffen, zodat vanaf eind februari gesprekken met potentiële overnemende partijen gevoerd kunnen worden. 
   


2020

 • 17 dec | Persbericht | Aanspraken polishouders Conservatrix merendeels gehonoreerd

  Utrecht, 17 december - Curatoren verwachten dat de aanspraken van polishouders van de failliet verklaarde levensverzekeraar Conservatrix uit Utrecht gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60% en 90%. Bij voorkeur gebeurt dat door een overdracht van de portefeuille aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Curatoren onderzoeken momenteel of een dergelijke overdracht mogelijk is. Dit proces zal vier tot zes maanden in beslag nemen.

   

  Dit staat in het eerste openbare verslag dat de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, vandaag hebben uitgebracht. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl).
   

  Het totaal aan verplichtingen van Conservatrix ligt in de orde van € 800 miljoen. Conservatrix heeft onvoldoende vermogen om al haar verplichtingen na te komen.

  Het overgrote deel van die verplichtingen heeft betrekking op aanspraken van polishouders.

  Die aanspraken zijn volgens de wet hoger gerangschikt dan de aanspraken van niet-polishouders. Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders onvermijdelijk. Mocht het niet lukken de portefeuille over te dragen, dan zal een uitkering vanuit het faillissement aan de polishouders plaatsvinden.

  Het uiteindelijke percentage hangt af van de verdere ontwikkelingen. Hierover zullen curatoren in de loop van het eerste kwartaal van 2021 nadere mededelingen doen.

  Eerste openbare verslag in het faillisement van conservatrix.pdf

 • 08 dec | Faillissement Conservatrix

  Utrecht, 8 december 2020 – Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank het faillissement van Conservatrix uitgesproken. De rechtbank heeft mr. drs. W.J.M. van Andel en mr. E.L. Zetteler van Wijn & Stael Advocaten aangesteld als curatoren. Curatoren zijn vanaf de uitspraak van het faillissement verantwoordelijk voor Conservatrix en zijn aangesteld om de belangen van de schuldeisers, waaronder de polishouders, te behartigen.

  Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen van het faillissement voor de polishouders zijn. In het belang van de polishouders onderzoeken curatoren of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief waarin namens curatoren meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces.

  De directie betreurt het ten zeerste dat de getroffen maatregelen niet tot een positieve uitkomst hebben geleid. Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks de getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang” aldus René Collé, CEO van Conservatrix.

  Relevante ontwikkelingen in het faillissement van Conservatrix zullen namens curatoren op de website van Conservatrix worden vermeld (www.Conservatrix.nl). De komende periode zal alle informatie die op dat moment gedeeld kan worden over de producten en dienstverlening van Conservatrix op deze website worden gepubliceerd.

 • 21 sep | Benoeming Wft-curator

  Vandaag, 21 september 2020, maakt Conservatrix bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een zogeheten Wft-curator heeft benoemd bij Conservatrix. DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder bekendgemaakt door Conservatrix op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De benoeming van een Wft-curator heeft geen gevolgen voor de polishouders of de dienstverlening van Conservatrix.

  Op 7 mei van dit jaar heeft de directie van Conservatrix bekendgemaakt dat Conservatrix niet voldoet aan de wettelijke kapitaaleisen. Vervolgens heeft Conservatrix op 1 juli van dit jaar bekendgemaakt dat Conservatrix niet binnen de wettelijke hersteltermijn deze kapitaaleisen, de SCR en de MCR, kan herstellen. De directie betreurt het dat de concrete gevolgen van deze financiële situatie voor de polishouders nog niet duidelijk zijn.

  Conservatrix zal haar polishouders via de website op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Indien de concrete gevolgen per individuele polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix haar polishouders hierover informeren.

  Voor meer informatie over de financiële situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag door naar de nieuwsberichten van 7 mei en 1 juli van dit jaar.

   

  FAQ

   

  Q: Betekent de benoeming van de curator dat Conservatrix failliet is?

  A: De benoeming van de Wft-curator betekent niet dat Conservatrix failliet is. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent. Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

   

  Q: Is een Wft-curator hetzelfde als een faillissementscurator?

  A: Een Wft-curator is geen faillissementscurator. Een Wft-curator wordt benoemd door DNB. Een faillissementscurator wordt aangesteld door de rechtbank, dit is niet aan de orde. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent.Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

   

  Q: Waarom is er een Wft-curator bij Conservatrix?

  A: DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder door Conservatrix bekendgemaakt op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De Wft-curator zal de directie van Conservatrix ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de polishouders uitoefent.Meer informatie over het benoemen van een Wft-curator door de DNB vindt u in het Open Boek Toezicht van DNB. Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

   

  Q: Wat betekent dit precies voor mijn polis?

  A: De benoeming van de Wft-curator heeft geen gevolgen voor uw polis. Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

   

  Q: Wat zijn de gevolgen voor mijn polis gezien het feit dat Conservatrix al langere tijd niet aan de kapitaaleisen kan voldoen?

  A: Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor uw polis. Zodra de concrete gevolgen per polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix u hierover informeren.

   

  Hebt u nog meer vragen? Wij verwijzen u graag door naar de meest gestelde vragen op onze website. 

 • 10 aug | Correctie SFCR-rapportage Conservatrix

  Correctie SFCR-rapportage Conservatrix

  Op 1 juli van dit jaar maakte Conservatrix haar actuele MCR-ratio (-532%) en SCR-ratio (-185%) bekend. Uit de controle op de cijfers bleek dat een verkeerd gegeven was gebruikt in de berekening van de SCR voor renterisico bij enkele beleggingen. De correctie had tot gevolg dat de SCR-ratio is gewijzigd naar -183%. De MCR-ratio is niet gewijzigd. De geactualiseerde SFCR rapportage van 1 juli jl. is hierop aangepast. De bijgewerkte SFCR rapportage vindt u hier.  

  Deze rectificatie heeft geen invloed op de huidige situatie van Conservatrix.