2020

 • 21 sep | Benoeming Wft-curator

  Vandaag, 21 september 2020, maakt Conservatrix bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een zogeheten Wft-curator heeft benoemd bij Conservatrix. DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder bekendgemaakt door Conservatrix op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De benoeming van een Wft-curator heeft geen gevolgen voor de polishouders of de dienstverlening van Conservatrix.

  Op 7 mei van dit jaar heeft de directie van Conservatrix bekendgemaakt dat Conservatrix niet voldoet aan de wettelijke kapitaaleisen. Vervolgens heeft Conservatrix op 1 juli van dit jaar bekendgemaakt dat Conservatrix niet binnen de wettelijke hersteltermijn deze kapitaaleisen, de SCR en de MCR, kan herstellen. De directie betreurt het dat de concrete gevolgen van deze financiële situatie voor de polishouders nog niet duidelijk zijn.

  Conservatrix zal haar polishouders via de website op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Indien de concrete gevolgen per individuele polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix haar polishouders hierover informeren.

  Voor meer informatie over de financiële situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag door naar de nieuwsberichten van 7 mei en 1 juli van dit jaar.

   

  FAQ

   

  Q: Betekent de benoeming van de curator dat Conservatrix failliet is?

  A: De benoeming van de Wft-curator betekent niet dat Conservatrix failliet is. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent. Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

   

  Q: Is een Wft-curator hetzelfde als een faillissementscurator?

  A: Een Wft-curator is geen faillissementscurator. Een Wft-curator wordt benoemd door DNB. Een faillissementscurator wordt aangesteld door de rechtbank, dit is niet aan de orde. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent.Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

   

  Q: Waarom is er een Wft-curator bij Conservatrix?

  A: DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder door Conservatrix bekendgemaakt op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De Wft-curator zal de directie van Conservatrix ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de polishouders uitoefent.Meer informatie over het benoemen van een Wft-curator door de DNB vindt u in het Open Boek Toezicht van DNB. Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

   

  Q: Wat betekent dit precies voor mijn polis?

  A: De benoeming van de Wft-curator heeft geen gevolgen voor uw polis. Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

   

  Q: Wat zijn de gevolgen voor mijn polis gezien het feit dat Conservatrix al langere tijd niet aan de kapitaaleisen kan voldoen?

  A: Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor uw polis. Zodra de concrete gevolgen per polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix u hierover informeren.

   

  Hebt u nog meer vragen? Wij verwijzen u graag door naar de meest gestelde vragen op onze website. 

 • 10 aug | Correctie SFCR-rapportage Conservatrix

  Correctie SFCR-rapportage Conservatrix

  Op 1 juli van dit jaar maakte Conservatrix haar actuele MCR-ratio (-532%) en SCR-ratio (-185%) bekend. Uit de controle op de cijfers bleek dat een verkeerd gegeven was gebruikt in de berekening van de SCR voor renterisico bij enkele beleggingen. De correctie had tot gevolg dat de SCR-ratio is gewijzigd naar -183%. De MCR-ratio is niet gewijzigd. De geactualiseerde SFCR rapportage van 1 juli jl. is hierop aangepast. De bijgewerkte SFCR rapportage vindt u hier.  

  Deze rectificatie heeft geen invloed op de huidige situatie van Conservatrix.
   

 • 01 jul | Update solvabiliteitspositie Conservatrix

  Vandaag, 1 juli 2020, maakt Conservatrix bekend dat zij niet binnen de wettelijke termijnen haar solvabiliteit terug kan brengen naar het niveau waarover een Nederlandse verzekeraar - volgens de Solvency II richtlijn - moet beschikken. In het belang van de polishouders heeft Conservatrix alle reële maatregelen genomen om haar solvabiliteit te herstellen. De directie betreurt het dat deze maatregelen binnen de wettelijke termijnen niet tot herstel van de solvabiliteit hebben kunnen leiden. De directie van Conservatrix heeft De Nederlandsche Bank (DNB) dan ook per brief laten weten dat het binnen de wettelijke termijnen niet mogelijk is om in herstel te komen. Conservatrix onderzoekt de mogelijkheden om buiten de wettelijke hersteltermijn de solvabiliteit terug te brengen naar het vereiste niveau.

   

  Eén van de opties om de solvabiliteit van Conservatrix buiten de wettelijke hersteltermijn weer terug te brengen naar het vereiste niveau is een mogelijke verkoop van de onderneming. Momenteel onderzoekt de directie van Conservatrix de haalbaarheid hiervan. Er is geen zekerheid wanneer en of dit traject tot een daadwerkelijke verkoop en herstel van Conservatrix zal leiden.

   

        Wat is nu de situatie?

  Deze mededeling komt voort uit het feit dat de solvabiliteit van Conservatrix onvoldoende is. De solvabiliteit van een Nederlandse verzekeraar moet volgens de Solvency II richtlijn aan bepaalde kapitaaleisen voldoen en wordt uitgedrukt in een zogenaamde Solvency Capital Requirement ratio (de SCR-ratio) en een Minimum Capital Requirement ratio (de MCR-ratio). De SCR-ratio is de verhouding tussen het in aanmerking komend eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen. De MCR-ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het minimum vereist eigen vermogen. De SCR-ratio van Conservatrix is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -185%. De MCR-ratio van Conservatrix is per eind 2019 ook gedaald tot onder het wettelijk minimum van 100%, naar -532%.

   

  Solvabiliteit is een extra kapitaal buffer die Conservatrix dient aan te houden bovenop de financiële verplichtingen die Conservatrix heeft tegenover haar polishouders. De bedoeling daarvan is dat een verzekeraar onverwachte tegenvallers, zogenaamde ‘schokken’, kan opvangen en ook onder die omstandigheden op langere termijn aan haar financiële verplichting richting polishouders kan voldoen.

   

  De solvabiliteit van Conservatrix is negatief. Dit betekent dat Conservatrix onvoldoende reserves heeft om op de lange termijn (financiële) verplichtingen na te komen.

   

  Waardoor is de solvabiliteit van Conservatrix onder druk komen te staan?

  In 2017 heeft Conservatrix – in overeenstemming met de Solvency II richtlijn - een deel van haar verplichtingen via een herverzekeringsovereenkomst herverzekerd bij Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL), een Amerikaanse verzekeraar. De Amerikaanse toezichthouder heeft, medio 2019, CBL onder verscherpt toezicht geplaatst (in rehabilitation) vanwege zorgen over de financiële situatie van CBL. Hierdoor is de waardering van CBL verlaagd. Als gevolg hiervan is op grond van de Solvency II richtlijn de risico mitigerende werking van deze herverzekering afgenomen. Hierdoor kon de waarde die deze herverzekering vertegenwoordigt niet langer volledig door Conservatrix worden meegenomen bij het berekenen van de solvabiliteit van Conservatrix. Als gevolg van de verscherpte ondertoezichtstelling en de verslechterde financiële positie van CBL ontstonden er impactvolle financiële risico’s voor Conservatrix.

   

  In het belang van de polishouders was de directie na het voeren van langdurige gesprekken tussen de advocaten van beide partijen genoodzaakt om een schikkingsovereenkomst aan te gaan met CBL. Deze schikkingsovereenkomst is in de plaatst getreden van de op dat moment bestaande herverzekeringsovereenkomst. Door het sluiten van deze schikkingsovereenkomst is tevens de weg vrij gemaakt voor een mogelijke verkoop van Conservatrix waardoor mogelijk een duurzame oplossing voor de polishouders kan worden gerealiseerd.

   

  De aandeelhouder van Conservatrix heeft een verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken en in stand te houden tot het afgesproken niveau, zijnde 135%. De aandeelhouder is in een procedure op deze verplichting aangesproken. Tot op heden heeft de aandeelhouder nog niet aan deze verplichting voldaan. Diverse maatregelen zijn in gang gezet om de kapitaalstorting van de aandeelhouder alsnog te realiseren, ook na afloop van de wettelijke hersteltermijn.

   

  Wat betekent dit concreet voor polishouders?

  Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor onze polishouders. De directie van Conservatrix betreurt het dat de tot nu toe genomen maatregelen (nog) niet tot herstel hebben kunnen leiden en dat de concrete gevolgen voor de polishouders nog niet duidelijk zijn.

  De directie van Conservatrix benadrukt dat zij in het belang van haar polishouders en de toekomst van Conservatrix nog steeds de opties onderzoekt om de solvabiliteit te herstellen. Naast de bijstortingsverplichting van de aandeelhouder is een eventuele verkoop aan een potentiële koper een mogelijkheid om de solvabiliteitspositie van Conservatrix te herstellen. De gevolgen van een mogelijke verkoop voor de polishouders zijn nog niet duidelijk. Indien meer duidelijk is over de uitkomsten en de gevolgen van dit traject zal Conservatrix haar polishouders hierover informeren. Bij het nemen van verdere beslissingen staan de belangen van haar polishouders voorop.

  Conservatrix zal via de website haar polishouders op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Indien de concrete gevolgen per individuele polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix haar polishouders per persoonlijke brief informeren.

  Hebt u vragen? Wij verwijzen u graag naar de meest gestelde vragen op onze website.  

 • 07 mei | Statement solvabiliteit Conservatrix

  De solvabiliteit van Conservatrix wordt uitgedrukt in een zogenaamde Solvency Capital Requirement (de SCR-ratio). De SCR-ratio is de verhouding tussen het in aanmerking komend eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen. De SCR-ratio is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -80% (eind 2018: 148%). Solvabiliteit is een extra kapitaal buffer die een levensverzekeraar dient aan te houden bovenop de financiële verplichtingen die Conservatrix heeft tegenover haar polishouders. De bedoeling daarvan is dat een levensverzekeraar onverwachte tegenvallers, zogenaamde ‘schokken’, kan opvangen en ook in die omstandigheden op langere termijn aan haar financiële verplichting richting polishouders kan voldoen. Op dit moment is deze solvabiliteit onvoldoende.

  De solvabiliteit van Conservatrix is per eind 2019 ook gedaald tot onder het niveau van het wettelijk minimum vereist eigen vermogen (het zogeheten Minimum Capital Requirement: MCR).

  Conservatrix onderneemt elke mogelijke maatregel om de solvabiliteit (SCR) en het wettelijk vereist eigen vermogen (MCR) weer terug te brengen naar het gewenste niveau. Bij het nemen van deze maatregelen staan de belangen van onze polishouders voorop.

  Hoe komt het dat Conservatrix een lage solvabiliteit heeft?

  Conservatrix heeft een deel van haar verplichtingen herverzekerd bij Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL) in Amerika. De Amerikaanse toezichthouder heeft, medio 2019, CBL onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege zorgen over het beleggingsbeleid van deze Amerikaanse verzekeraar. Hierdoor is de waardering van CBL verlaagd. Het gevolg hiervan is dat de mitigerende werking van de herverzekering is verlaagd en niet volledig kan worden meegenomen bij het berekenen van de solvabiliteit. Conservatrix moet daardoor haar kapitaal versterken. Dit kapitaal is niet voorhanden. Hierdoor zijn de financiële buffers en het eigen vermogen van Conservatrix op dit moment onvoldoende. Daarnaast heeft de uiteindelijke aandeelhouder van Conservatrix én van CBL, een verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken tot het afgesproken niveau. Diverse maatregelen zijn in gang gezet om de solvabiliteit te herstellen en nakoming van verschillende verplichtingen te kunnen vorderen.  

  Wat betekent dit concreet voor polishouders?

  Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor onze polishouders. Zodra er meer inhoudelijk bekend is rondom de situatie zal Conservatrix haar polishouders op de hoogte brengen via de website van Conservatrix of een persoonlijke brief. 
   

 • 17 apr | Waardeoverzichten voor specifieke groep polishouders nu online beschikbaar

  Vorige week hebben 16.000 polishouders, zoals elk jaar, een brief ontvangen betreffende het waardeoverzicht van hun verzekeringen. Het ontvangen waardeoverzicht is nu ook in te zien in de persoonlijke online omgeving van MijnConservatrix. Als u nog niet eerder hebt ingelogd in de online omgeving van Mijn Conservatrix dan verwijzen wij u graag naar onze Contactpagina om te zien hoe dit werkt. 

  Hebt  u vragen  naar aanleiding van de ontvangen brief of hebt u problemen met inloggen in de online omgeving van Mijn Conservatrix, neem dan contact met ons op.

 • 16 mrt | Lancering 'Mijn-omgeving'

  Verzekeringnemers van Conservatrix hebben vanaf vandaag toegang tot een persoonlijke beveiligde online omgeving ‘Mijn Conservatrix’. Deze online omgeving biedt klanten onder andere polis informatie en de mogelijkheid om contactgegevens aan te passen. De persoonlijke omgeving is nog niet af. Conservatrix wil deze omgeving verder uitbreiden de komende periode zodat alle klanten toegang krijgen en er meer mogelijk is.

 • 14 mrt | Conservatrix neemt maatregelen rondom coronavirus

  Conservatrix vraagt haar medewerkers om vanaf heden niet naar het kantoor in Utrecht te komen, maar zoveel mogelijk thuis te werken. Hiermee volgen wij het protocol van het RIVM. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar.
  U kunt ons bereiken via relatiebeheer@conservatrix.nl of via telefoonnummer 030 20 20 420.


2019

 • 09 mei | Verzending Waardeoverzicht Beleggingsverzekering 2018

  Jaarlijks verzendt Conservatrix per post waardeoverzichten van beleggingsverzekeringen conform de wettelijke richtlijnen. Deze zijn dit jaar op 22 april verzonden.

  Wij hebben geconstateerd dat in een zeer beperkt aantal gevallen (15) dit overzicht niet door de polishouder is ontvangen. 

  Mocht u als polishouder van een beleggingsverzekering in de afgelopen weken geen Waardeoverzicht Beleggingsverzekeringen 2018 hebben ontvangen terwijl u die in de voorgaande jaren wel hebt ontvangen, neemt u dan per e-mail (relatiebeheer@conservatrix.nl) contact op met Conservatrix.

 • 29 apr | De website van Conservatrix in een nieuw jasje

  Onze website heeft een likje verf gekregen en is aangepast aan de actuele technieken. Naast nieuwe kleuren en een betere vindbaarheid van de informatie, verandert er voor u nu nog niets.  Wel is deze nieuwe website een voorbode van eigentijdse ontwikkelingen die het voor u eenvoudiger maken om met ons te communiceren of informatie over uw verzekeringen te ontvangen. Hiervoor ontwikkelt Conservatrix een ‘Mijn’-omgeving die in de loop van het jaar beschikbaar komt. Via onze website houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

  Op de website vindt u dezelfde informatie als op de oude website. Zijn er zaken die u op onze website mist, stuurt u dan een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl

 • 02 mrt | Reactie publicatie Financieele Dagblad

  Recentelijk is er in het Financieele Dagblad (FD) een publicatie verschenen waar zijdelings ook Conservatrix in wordt vermeld. Diverse op Conservatrix betrekking hebbende suggesties in het artikel zijn onjuist. Conservatrix hecht eraan om haar klanten hierover te informeren. 

  In de publicatie staan onder andere veronderstellingen over het mogelijk ontbreken van de zekerheid van garanties aan onze polishouders. Ook wordt gesuggereerd dat de beleggingen van Conservatrix risicovol zijn omdat er aan de aandeelhouder verstrekte leningen in zouden zijn opgenomen. Deze beweringen komen niet overeen met de feiten:

  • De solvabiliteit van Conservatrix was eind 2018 147% en daarmee ruim boven de gestelde vereiste norm van 100%. 
  • De beleggingsportefeuille van Conservatrix bevat geen leningen die zijn verstrekt aan de aandeelhouder of aan gelieerde bedrijven van Eli Global. 

  De solvabiliteit geeft de financiële positie en financiële stabiliteit van de onderneming weer. Een solvabiliteit van 100% betekent dat het bedrijf met een waarschijnlijkheid van 99,5% aan al haar toekomstige verplichtingen jegens klanten kan voldoen. Een solvabiliteit van 147% geeft dus een nog hogere zekerheid.