2021

 • 23 dec | Publicatie vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q3 2021 toegevoegd.

  Vijfde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf

  Financieel Actuarieel rapport Q3 2021.pdf 

 • 19 nov | Verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80%

  Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan en waarop reeds een tussentijdse uitkering van 70% is gedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan.

   Als gevolg van de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix in de eerste drie kwartalen van 2021, hebben curatoren nader onderzocht of het tussentijdse uitkeringspercentage kan worden verhoogd. Dat blijkt het geval te zijn waardoor de rechters-commissarissen op verzoek van curatoren toestemming hebben verleend om het tussentijdse uitkeringspercentage van 70% te verhogen naar 80%. Alle verzekeringnemers zullen in de komende week een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd welke gevolgen de verhoging van het tussentijds uitkeringspercentage voor hen zal hebben.

  De verhoging van het tussentijdse uitkeringspercentage zal administratief worden verwerkt zodat verzekeringsnemers van Conservatrix niets hoeven te doen. Ook de correcties op reeds uitgekeerde bedragen zullen administratief worden verwerkt, waarna de desbetreffende verzekeringnemers hierover geïnformeerd zullen worden.

 • 29 okt | Verzending brieven aan polishouders vertraagd

  In het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix hebben curatoren vermeld in de loop van oktober aan alle polishouders een brief te sturen waarin zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken in het faillissement.

  Het opstellen van alle brieven en de verzending zijn vertraagd.

  De brieven aan de polishouders zullen hierdoor in november 2021 worden verstuurd.

  Wij bieden u onze excuses aan voor deze vertraging.

 • 20 sep | Publicatie vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q2 2021 toegevoegd.

  Vierde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf

  Financieel Actuarieel rapport Q2 2021.pdf

 • 23 jun | Publicatie derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel rapport Q1 2021 toegevoegd.

  Derde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix.pdf 

  Financieel Actuarieel rapport Q1 2021.pdf 

   

   

   

   

 • 12 mei | Bereikbaarheid op Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en vrijdag 14 mei 2021

  Op Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en vrijdag 14 mei 2021 zijn wij gesloten. Wij zijn vanaf 17 mei  weer bereikbaar voor u.
  U kunt tijdens deze dagen wel een e-mail sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. 
  Vanaf 17 mei zijn wij weer in de gelegenheid om uw e-mail te beantwoorden.
  Ook kunt u op onze contactpagina een belafspraak met ons maken. Vanaf 17 mei zijn wij weer in de gelegenheid om contact met u op te nemen. 
   

 • 19 mrt | Publicatie tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix

  Vandaag hebben de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, het tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix uitgebracht. Bij dit verslag is ook het Financieel & Actuarieel jaarrapport 2020 gevoegd, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 is opgenomen.

  Tweede openbare verslag in het faillissement van Conservatrix met bijlagen.pdf 
   

 • 19 feb | Bericht curatoren 19 februari 2021

  Zoals vermeld in het bericht van 15 januari jl. biedt de wet curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. Die uitkering bedraagt momenteel 70% van het verzekerde bedrag. Het percentage van 70% is gebaseerd op een prudente schatting van de uitkering die de polishouders in het faillissement uiteindelijk tegemoet kunnen zien. Curatoren verwachten binnen afzienbare termijn de tussentijdse uitkeringen die betrekking hebben op verzekerde voorvallen in de maand januari te kunnen doen.

  Er zijn sinds het faillissement vele honderden verzoeken om afkoop gedaan. Curatoren hebben in een brief aan de betreffende polishouders uiteengezet dat een uitkering bij afkoop vrijwel altijd lager ligt dan wanneer men niet afkoopt. Los daarvan bestaat bij afkoop, anders dan wanneer zich een verzekerd voorval voordoet, in beginsel geen recht op een tussentijdse uitkering. Curatoren hebben de polishouders aangeraden om zich over een verzoek van afkoop te laten adviseren.  
   
  Het verkoopproces met betrekking tot de verzekeringsportefeuille van Conservatrix ligt op schema. Gesprekken met potentiële overnemende partijen zullen naar verwachting in de eerste helft van maart plaatsvinden. Curatoren verwachten dat in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk zal worden of een portefeuille-overdracht mogelijk is.
   
  Een aantal polishouders heeft een verzoek aan de rechtbank Amsterdam gericht om een wettelijke crediteurencommissie in te stellen, die periodiek met curatoren overlegt over de stand van zaken en adviezen kan geven aan curatoren. Curatoren ondersteunen dit initiatief. Op 24 februari a.s. vindt hierover een zitting bij de rechtbank plaats. Daarna beslist de rechtbank of een crediteurencommissie wordt ingesteld en hoe deze zal zijn samengesteld. 
   
  Curatoren zullen hun tweede openbare verslag publiceren in de tweede helft van maart.
  Bij dat verslag zal ook de jaarrekening 2020 van Conservatrix gevoegd zijn, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 zal zijn opgenomen.
   

 • 15 jan | BERICHT CURATOREN

  Curatoren hebben in de afgelopen weken de positie van de verzekeringnemers nader in kaart gebracht. De wet biedt curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag. Die toestemming ziet op verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. De desbetreffende verzekeringnemers kunnen die voorlopige uitkering in de komende weken tegemoet zien. Hierover worden zij per brief geïnformeerd. In de eerste helft van februari zullen curatoren een soortgelijk verzoek doen met betrekking tot verzekerde voorvallen die zich in januari zullen voordoen. 

  In de afgelopen weken hebben curatoren van verschillende verzekeringnemers de vraag ontvangen of zij een kopie van hun polis kunnen ontvangen. In de komende weken zullen de opgevraagde kopieën worden verstrekt. Door een uitbreiding van de bezetting van de klantenservice van Conservatrix verwachten curatoren in komende weken ook andere verzoeken van verzekeringnemers te kunnen afhandelen. Via relatiebeheer@conservatrix.nl zal met de verschillende verzekeringnemers contact worden opgenomen.

  Tot slot hebben curatoren in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende partijen die bij het verkoopproces betrokken zijn. Curatoren zullen in de komende periode de verdere voorbereidingen in het verkoopproces treffen, zodat vanaf eind februari gesprekken met potentiële overnemende partijen gevoerd kunnen worden. 
   


2020

 • 17 dec | Persbericht | Aanspraken polishouders Conservatrix merendeels gehonoreerd

  Utrecht, 17 december - Curatoren verwachten dat de aanspraken van polishouders van de failliet verklaarde levensverzekeraar Conservatrix uit Utrecht gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60% en 90%. Bij voorkeur gebeurt dat door een overdracht van de portefeuille aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Curatoren onderzoeken momenteel of een dergelijke overdracht mogelijk is. Dit proces zal vier tot zes maanden in beslag nemen.

   

  Dit staat in het eerste openbare verslag dat de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, vandaag hebben uitgebracht. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl).
   

  Het totaal aan verplichtingen van Conservatrix ligt in de orde van € 800 miljoen. Conservatrix heeft onvoldoende vermogen om al haar verplichtingen na te komen.

  Het overgrote deel van die verplichtingen heeft betrekking op aanspraken van polishouders.

  Die aanspraken zijn volgens de wet hoger gerangschikt dan de aanspraken van niet-polishouders. Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders onvermijdelijk. Mocht het niet lukken de portefeuille over te dragen, dan zal een uitkering vanuit het faillissement aan de polishouders plaatsvinden.

  Het uiteindelijke percentage hangt af van de verdere ontwikkelingen. Hierover zullen curatoren in de loop van het eerste kwartaal van 2021 nadere mededelingen doen.

  Eerste openbare verslag in het faillisement van conservatrix.pdf