Vragen over het faillissement

 • Algemene vragen faillissement
  • 01 - Wat is een faillissement?

   Een faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken. In het geval van Conservatrix als verzekeraar is het faillissement uitgesproken door de rechtbank Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank. De rechtbank Amsterdam heeft twee curatoren benoemd: de heer mr. drs. Willem Jan van Andel en mevrouw mr. Noor Zetteler.  

  • 02 - Wat doen curatoren?

   Curatoren zijn vanaf het uitspreken van het faillissement eindverantwoordelijk voor het bedrijf en hebben de opdracht van de rechtbank Amsterdam gekregen om het faillissement van Conservatrix af te wikkelen. Zij kijken daarbij goed naar de belangen van de verzekeringnemers. Zo gaan curatoren onderzoeken of de verzekeringsovereenkomsten – en zo ja onder welke voorwaarden - kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar. Dit kan gaan om een deel van de verzekeringen of alle verzekeringen. Daarnaast gaan curatoren vaststellen welke verzekeringnemer welk bedrag te vorderen heeft van Conservatrix. Daarbij zullen curatoren ook kijken welk bedrag op welk moment kan worden betaald. 

  • 03 - Wat betekent het faillissement voor de verzekeringnemers?

   Conservatrix is een verzekeraar en heeft verplichtingen jegens haar verzekeringnemers. De reden dat Conservatrix failliet is verklaard, is dat niet alle verplichtingen jegens de verzekeringnemers kunnen worden nagekomen. 

    

 • Afkoop
  • 01 - Ik heb tijdens het faillissement een afkoopvoorstel geaccepteerd, wanneer krijg ik een uitkering?

    Indien u gedurende het faillissement een afkoopvoorstel hebt geaccepteerd en hebt ingestemd met de door Conservatrix berekende afkoopwaarde, betekent dit niet dat u direct dit bedrag zult ontvangen. Een uitkering kan pas plaatsvinden na de zogeheten verificatievergadering waarin de vorderingen van alle schuldeisers (inclusief de verzekeringnemers) van Conservatrix formeel zullen worden vastgesteld. Curatoren verwachten dat deze verificatievergadering in de loop van 2023 gehouden zal kunnen worden. Een wettelijke uitzondering op die hoofdregel is dat het voor u naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare gevolgen zal hebben om op een uitkering te moeten wachten tot na de verificatievergadering. Dat betekent in de praktijk dat er sprake zal moeten zijn van uitzonderlijke omstandigheden. In dat geval kan een uitkering op kortere termijn plaatsvinden. De bedoelde onaanvaardbare gevolgen zullen in dat geval door u moeten worden aangetoond en door de curatoren en rechters-commissarissen in het faillissement worden getoetst.

 • Hypotheek
  • 01 - Ik heb een hypothecaire lening bij Conservatrix? Wat gebeurt daar mee?

   Curatoren in het faillissement van Conservatrix hebben op 21 juli 2022 overeenstemming bereikt met Waard Leven N.V. te Wognum (“Waard”) over de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan Waard. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de hypotheekportefeuille van Conservatrix aan Waard is overgedragen. De overdracht hiervan heeft per 1 januari 2023 plaatsgevonden.

   De vordering uit hoofde van de hypothecaire geldlening (“Hypotheekvordering”) die Conservatrix op u heeft is in dit kader overgedragen aan Waard.

  • 02 - Wat is er overgedragen?

   De Curatoren hebben de Hypotheekvordering die Conservatrix op u heeft overgedragen aan Waard. U hebt dus vanaf 1 januari 2023 een hypotheek bij Waard.

  • 03 - Wat betekent dit voor de betaling?

   Waard heeft ook de bankrekening van Conservatrix overgenomen. Dit betekent dat u kunt blijven betalen zoals u gewend was.

   Indien u betaalde doordat maandelijks het hypotheekbedrag van uw rekening werd afgeschreven, zal Waard ook van uw bankrekening blijven afschrijven.

   Indien u betaalde doordat u maandelijks zelf het hypotheekbedrag overboekte op de bankrekening van Conservatrix, kunt u dit blijven doen. Het rekeningnummer is ongewijzigd. De tenaamstelling van de bankrekening is veranderd in Waard Leven N.V. U dient dus vanaf 1 januari 2023 te betalen op de bankrekening met nummer NL04ABNA0468359265 ten name van Waard Leven N.V.

  • 04 - Wat betekent dit voor de afspraken tussen u en Conservatrix?

   De afspraken tussen u en Conservatrix zijn vastgelegd in een contract. Onderdeel van de overdracht van de hypotheekportefeuille aan Waard is dat uw contract wordt overgedragen aan Waard. Daarvoor is uw toestemming nodig. Curatoren verzoeken u daarom toestemming te geven voor de overname van het contract. Dat kan door het invullen van het formulier dat is meegestuurd met de brief die u hebt ontvangen over uw hypotheek.

   U kunt dit formulier invullen en per e-mail terugsturen naar hypotheken@waardleven.nl

   dan wel per post terugsturen naar:

   Waard Leven N.V.

   Postbus 68

   1687 ZH Wognum.

   De voorwaarden van het contract veranderen niet door de contractovername.

  • 05 - Wat gebeurt als u niet instemt met de contractovername?

   De Hypotheekvordering is overgedragen aan Waard. Dat geldt ook als u niet zou instemmen met de contractovername. Waard is in dat geval wel de rechthebbende van de Hypotheekvordering geworden. Ook als u niet instemt, moet u ook vanaf 1 januari 2023 de betalingen aan Waard gaan doen op de hiervoor aangegeven wijze. Curatoren en Waard willen graag dat u instemt met de contractovername, omdat in dat geval alle contractuele afspraken tussen u en Waard gaan gelden. Al uw contractuele rechten gelden dan ook ten opzichte van Waard.

   Als u niet instemt met de contractovername, blijft het contract bij Conservatrix maar dient u wel aan Waard te betalen.

  • 06- Aan wie wordt uw hypotheek overgedragen?

   De hypotheekportefeuille van Conservatrix wordt overgedragen aan Waard. Waard is een Nederlandse verzekeraar die onder toezicht van DNB en AFM staat. U kunt alvast kennismaken met Waard door te kijken op www.waardverzekeringen.nl.

  • 07 - Wat moet u nu doen?

   U moet uw hypotheek blijven betalen. U wordt verzocht in te stemmen met contractovername en daarom de bijlage bij de brief terug te sturen.

 • Jaaropgaven
 • Contact
  • 01 - Hoe kan ik contact met Conservatrix opnemen?

   Op de website van Conservatrix vindt u veel vragen en antwoorden. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag dan kunt u een e-mail sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden..

  • 02 - Wanneer hoor ik meer?

   Curatoren raden u aan om de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) regelmatig te bezoeken. Indien er nieuws is, zullen curatoren dit op de website vermelden. . Meer informatie kunt u ook vinden in het op 30 december 2022 op de website van Conservatrix geplaatste achtste openbare verslag in het faillissement van Conservatrix. 

   Hierboven vindt u algemene informatie. Het kan zijn dat uw specifieke situatie en/of uw verzekeringsproduct afwijkt waardoor een antwoord niet op u van toepassing is. 
   Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.
    

 • De overdracht van de verzekeringsportefeuille
  • 01- In de brief van december 2022 staat dat curatoren overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van de verzekeringen van Conservatrix. Hoe weet ik of mijn verzekering wordt overgedragen aan de nieuwe verzekeraar?

   Zoals curatoren u eerder hebben laten weten, is er op 21 juli 2022 overeenstemming bereikt met Waard Leven N.V. te Wognum (“Waard”) over de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan Waard. Voor deze overdracht moest nog een aantal voorwaarden vervuld worden. Zo moest De Nederlandsche Bank (“DNB”) een advies uitbrengen over de overdracht en moesten de rechters-commissarissen in het faillissement goedkeuring verlenen aan de overdracht. Daarnaast diende de rechtbank Amsterdam machtiging te verlenen voor een wijziging van de polisvoorwaarden. Curatoren kunnen melden dat alle genoemde voorwaarden inmiddels zijn vervuld en dat de overdracht van de portefeuille aan Waard op 1 januari 2023 zal plaatsvinden.

   Als u een lopende verzekering bij Conservatrix hebt, wordt uw verzekering automatisch overgedragen. Daar hoeft u niets voor te doen. Op uw polis kunt u zien wat voor een soort verzekering u hebt. U krijgt vanzelf bericht van Waard zodra de verzekering is overgedragen.

  • 02 - Per wanneer wordt mijn verzekering overgedragen aan de nieuwe verzekeraar?

   De overdracht van uw verzekering aan Waard zal op 1 januari 2023 plaatsvinden.

  • 03 - Kunnen curatoren mijn verzekering zonder mijn toestemming overdragen?

   Ja, op grond van de wet kunnen curatoren uw verzekering zonder uw toestemming overdragen.

  • 04 - In de brief van december 2022 staat dat voorafgaand aan de overdracht polissen worden gewijzigd. Waarom gebeurt dit?

   Om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix te kunnen overdragen aan Waard, dienen de poliswaarden te worden gewijzigd. Daarbij dienen de aanspraken van de polishouders helaas te worden gekort. Curatoren realiseren zich dat dit een forse tegenvaller voor u als polishouders betekent. De korting houdt in dat de aanspraken van de polishouders met 10% worden gekort. Daarnaast gelden er geen rendementsgaranties meer op de in de toekomst eventueel nog te betalen premies en geldt geen recht meer op een deling in de winst van Conservatrix. De rendementsgaranties over in het verleden betaalde premies blijven wel in stand. Als uw polisvoorwaarden mogelijkheid tot herstellen van de polis en/of het belenen van de polis en/of de automatische waardeaanpassing kenden, komen deze te vervallen. Of dat het geval is, kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.

  • 05 - Wat betekent de overdracht voor mijn verzekering?

   In het overzicht bij de brief die u in december 2022 hebt ontvangen wordt toegelicht wat de genoemde wijzigingen concreet voor u betekenen.

   Voor sommige typen verzekeringen kunnen curatoren de exacte gevolgen van de wijziging van uw verzekering pas berekenen na 31 december 2022. Indien dit voor uw verzekering geldt, is dit in de brief van december 2022 aan u meegedeeld. In dat geval ontvangt u in januari 2023 van curatoren een overzicht waarin wordt toegelicht wat deze wijzigingen concreet voor u betekenen.

  • 06 - Aan wie wordt mijn verzekering overgedragen?

   De verzekeringsportefeuille van Conservatrix wordt overgedragen aan Waard. Waard is een Nederlandse verzekeraar die onder toezicht van DNB staat. U kunt alvast kennismaken met Waard door te kijken op www.waardverzekeringen.nl.

  • 07 - Wat gebeurt er als zich een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie of overlijden) voor de overdracht voordoet?

   Tot 1 januari 2023 blijft alles hetzelfde. U kunt een verzekerd voorval bij Conservatrix melden via relatiebeheer@conservatrix.nl.

  • 08 - Wat gebeurt er als zich een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie of overlijden) na de overdracht voordoet?

   Na de overdrachtsdatum dient u een verzekerd voorval bij Waard te melden via www.waardverzekeringen.nl.

  • 09 -Wat betekent de verklaring niet-nakoming ten aanzien van verplichtingen die niet overgaan naar Waard?

   Zoals curatoren hiervoor schreven, worden de aanspraken van de polishouders voorafgaand aan de overdracht gekort. Dat betekent dat niet al uw oorspronkelijke aanspraken op grond van de verzekeringsovereenkomst aan Waard worden overdragen. Voor zover uw oorspronkelijke aanspraken niet worden overgedragen aan Waard, verklaren curatoren hierdoor dat zij de verzekeringsovereenkomst met ingang van 2 januari 2023 niet meer nakomen. Dit betekent dat u wel een restvordering op Conservatrix hebt. Curatoren zullen die restvordering voor u berekenen en u daarover informeren in de loop van 2023. Of op die restvordering te zijner tijd een uitkering kan plaatsvinden is op dit moment nog onzeker.

  • 10 - Wat moet ik nu doen?

   U hoeft zelf geen actie te ondernemen. De wijziging en overdracht van uw verzekering zullen administratief worden verwerkt door curatoren en Waard. U krijgt bericht van Waard, bijvoorbeeld over de betaling van uw premie. U kunt met uw financieel adviseur in gesprek gaan over de precieze gevolgen van de wijzigingen op uw persoonlijke financiële situatie.

  • 11 - Moet ik mijn opgeschorte premie alsnog betalen?

   Curatoren hebben u bericht dat u de verschuldigde premie over de periode na faillissement van Conservatrix (8 december 2020) mocht opschorten. 
   Waard wil polishouders de gelegenheid geven om (i) premiebetaling te hervatten en (ii) de achterstallige premies alsnog te voldoen. Hierover zal Waard de polishouders die het betreft in januari 2023 nader informeren. Waard zal dan ook laten weten wat premiebetaling voor uw verzekering in de toekomst betekent.

  • 12 - Ik krijg (maandelijks) een periodieke uitkering van Conservatrix. Wat zijn de gevolgen van de overdracht van mijn verzekering?

   Tot het moment van de overdracht zult u uw (maandelijkse) periodieke uitkering vanuit Conservatrix ontvangen. Daar verandert tot dat moment niets aan. Wanneer de overdracht en wijziging van uw verzekering hebben plaatsgevonden, ontvangt u van Waard een welkomstbrief waarin zij u zal informeren over uw periodieke uitkering

  • 13 - Ontvang ik voor mijn (maandelijks) periodieke uitkering die gedurende het faillissement hebben plaatsgevonden nog een aanvullende uitkering?

   Ja, zoals door curatoren aangegeven zullen bij de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix de aanspraken van polishouders met 10% worden gekort. Aangezien deze korting kleiner is dan waarmee in de eerder uitgekeerde voorschotten rekening is gehouden, ontvangt u na de overdracht nog een nabetaling van Conservatrix. Hierover wordt u door curatoren in de loop van 2023 geïnformeerd.

  • 14 - Ik heb gedurende het faillissement een tussentijdse uitkering ontvangen van 80%. Krijg ik nog een aanvullende uitkering?

   Ja, zoals door curatoren aangegeven zullen bij de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix de aanspraken van polishouders met 10% worden gekort. Aangezien deze korting kleiner is dan waarmee in de eerder uitgekeerde voorschotten rekening is gehouden, ontvangt u na de overdracht nog een nabetaling van Conservatrix. Hierover wordt u door curatoren in de loop van 2023 geïnformeerd.

  • 15 - Ik heb gedurende het faillissement mijn verzekering afgekocht. Wordt mijn verzekering overgedragen aan de nieuwe verzekering?

   Als gevolg van de afkoop van uw verzekering is uw verzekering beëindigd. Uw verzekering kan niet worden overgedragen aan de nieuwe verzekeraar.

  • 16 - Ik heb gedurende het faillissement mijn verzekering afgekocht. Wanneer krijg ik de afkoopwaarde uitgekeerd?

   Op grond van de wet heeft u recht op (een gedeeltelijke) uitkering van de afkoopwaarde van uw verzekering nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden, tenzij u gemotiveerd heeft aangetoond dat het voor u naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare gevolgen zal hebben als u tot na de verificatievergadering moet wachten voor een uitkering. Uw motivatie is door curatoren en rechters-commissarissen getoetst. Indien deze uitzondering voor u niet van toepassing is, zult u nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden een uitkering ontvangen. De verificatievergadering zal nadat de overdracht van de verzekeringsportefeuille is afgerond worden voorbereid en gehouden. Curatoren zullen u voorafgaand aan de verificatievergadering nader informeren.

  • 17 - Curatoren geven bij de verklaring niet-nakoming ten aanzien van verplichtingen die niet overgaan naar Waard aan dat ik een restvordering op Conservatrix heb. Hoe krijg ik uiteindelijk het bedrag waar ik recht op heb?

   Curatoren gaan op termijn een zogenaamde verificatievergadering organiseren. Op die vergadering wordt vastgesteld wie de schuldeisers van Conservatrix zijn. Daarbij wordt vastgesteld wat iedereen te vorderen heeft. De wet bepaalt in welke volgorde de vorderingen kunnen worden voldaan. Ook uw vordering wordt daarin meegenomen. Uw gegevens zijn bekend bij curatoren. Curatoren zullen uw vordering berekenen en u hier in de loop van 2023 over informeren. U hoeft daarom uw vordering nu niet in te dienen. . Mocht de boedel over voldoende middelen beschikken om een uitkering op uw resterende vorderingen te doen, zullen curatoren u daarover berichten.

  • 18 - Wat is de verificatievergadering?

   Na afronding van de overdracht van de verzekeringen van Conservatrix aan Waard, zullen curatoren een zogenaamde verificatievergadering organiseren. Op deze vergadering zullen alle schuldeisers van Conservatrix worden vastgesteld en zal tevens worden vastgesteld wat iedere schuldeiser heeft te vorderen. De wet bepaalt vervolgens de volgorde van uitkering onder de erkende schuldeisers. Curatoren zullen alle schuldeisers voorafgaand aan de verificatievergadering informeren over de hoogte van hun vordering. Ook uw vordering zal worden meegenomen in het verificatieproces. U bent bekend bij curatoren. Curatoren zullen uw vordering berekenen en u hier in de loop van 2023 over informeren, zodat u voorlopig niets hoeft te doen.

  • 19 - Wanneer vindt de verificatievergadering plaats?

   Over de voortgang van het verificatieproces zullen wij u na de afronding van de overdracht, via berichten op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl), nader informeren. Zodra duidelijkheid bestaat over de datum van de verificatievergadering en de hoogte van de uiteindelijke uitkering zullen wij u weer per brief informeren.

  • 20 - Ik heb gedurende het faillissement een tussentijdse uitkering ontvangen van 80%. Heb ik op de verificatievergadering nog een restvordering?

   Ja, als gevolg van het faillissement van Conservatrix hebt u een lagere uitkering ontvangen dan het bedrag dat u zou hebben ontvangen indien Conservatrix niet failliet zou zijn gegaan. Curatoren zullen alle schuldeisers voorafgaand aan de verificatievergadering informeren over de hoogte van hun vordering. Ook uw vordering zal worden meegenomen in het verificatieproces. U bent bekend bij curatoren zodat u voorlopig niets hoeft te doen.

  • 21 - Ik heb een hypothecaire lening bij Conservatrix. Wat gebeurt daar mee?

   Indien u naast een verzekering ook een hypothecaire lening bij Conservatrix hebt, zullen curatoren u in januari 2023 informeren over de gevolgen van deze overdracht voor uw hypothecaire lening.

   Hierboven vindt u algemene informatie. Het kan zijn dat uw specifieke situatie en/of uw verzekeringsproduct afwijkt waardoor een antwoord niet op u van toepassing is.

   Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.

Hierboven vindt u algemene informatie. Het kan zijn dat uw specifieke situatie en/of uw verzekeringsproduct afwijkt waardoor een antwoord niet op u van toepassing is. 

Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.