Vragen over het faillissement

 • Algemene vragen faillissement
  • 01 - Wat is een faillissement?

   Een faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken. In het geval van Conservatrix als verzekeraar is het faillissement uitgesproken door de rechtbank Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank. De rechtbank Amsterdam heeft twee curatoren benoemd: de heer mr. drs. Willem Jan van Andel en mevrouw mr. Noor Zetteler.  

  • 02 - Wat doen curatoren?

   Curatoren zijn vanaf het uitspreken van het faillissement eindverantwoordelijk voor het bedrijf en hebben de opdracht van de rechtbank Amsterdam gekregen om het faillissement van Conservatrix af te wikkelen. Zij kijken daarbij goed naar de belangen van de verzekeringnemers. Zo gaan curatoren onderzoeken of de verzekeringsovereenkomsten – en zo ja onder welke voorwaarden - kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar. Dit kan gaan om een deel van de verzekeringen of alle verzekeringen. Daarnaast gaan curatoren vaststellen welke verzekeringnemer welk bedrag te vorderen heeft van Conservatrix. Daarbij zullen curatoren ook kijken welk bedrag op welk moment kan worden betaald. 

  • 03 - Wat betekent het faillissement voor de verzekeringnemers?

   Conservatrix is een verzekeraar en heeft verplichtingen jegens haar verzekeringnemers. De reden dat Conservatrix failliet is verklaard, is dat niet alle verplichtingen jegens de verzekeringnemers kunnen worden nagekomen. 

  • 04 - Wat betekent het faillissement concreet voor mij?

   Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen voor de verzekeringnemers zijn. Curatoren onderzoeken dit en kijken hierbij naar een oplossing die in het belang is van de verzekeringnemers. Zo wordt er gekeken of uw verzekering kan worden overgedragen aan een andere verzekeraar. Wat het faillissement concreet voor u betekent is ook afhankelijk van de uitkomst van een eventuele overdracht. Zodra daar informatie over kan worden gegeven, zullen de verzekeringnemers hierover worden geïnformeerd.

  • 05 - Kunnen curatoren mijn verzekering overdragen?

   Ja, curatoren kunnen uw verzekering op grond van de wet overdragen als de rechtbank Amsterdam daarvoor toestemming geeft. De voorwaarden van uw verzekering kunnen dan worden aangepast. Ook hiervoor dient de rechtbank Amsterdam toestemming te geven. Curatoren gaan de komende periode de mogelijkheden van een overdracht van (groepen van) verzekeringen onderzoeken en zij zullen u informeren zodra hierover meer bekend is. 

  • 06 - Biedt mijn verzekering nog dekking?

   Hierover is in de brief die u van curatoren ontvangt nadere informatie opgenomen. Indien u op 20 december 2020 nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

  • 07 - Krijg ik nog een uitkering?

   Dit verschilt per verzekering. Hierover is in de brief die u van curatoren ontvangt nadere informatie opgenomen. Indien u op 20 december 2020 nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

  • 08 - Wat geldt bij overlijden?

   Indien er in verband met een overlijden een aanspraak onder de verzekering bestaat, is Conservatrix te bereiken via overlijden@conservatrix.nl. Conservatrix zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen om dit persoonlijk met u af te stemmen.

   In het nieuwsbericht van curatoren van 15 januari 2021 is medegedeeld dat de wet de mogelijkheid biedt om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld een overlijden) tussentijdse uitkering te doen. De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerd bedrag. Die toestemming ziet op verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. Het merendeel van deze tussentijdse uitkeringen is inmiddels voldaan.

   In een latere fase van het faillissement zal het definitieve bedrag waar u recht op hebt, worden vastgesteld en vindt mogelijk nog een aanvullende uitkering plaats. Het bedrag dat als voorschot wordt uitgekeerd, dient in geen geval aan curatoren te worden terugbetaald.

  • 09 - Wat gebeurt er als zich een verzekerd voorval (anders dan overlijden) voordoet?

   Indien zich een verzekerd voorval (anders dan overlijden) voordoet, kunt u Conservatrix bereiken via relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen om dit persoonlijk met u af te stemmen. 

   In het nieuwsbericht van curatoren van 15 januari 2021 is medegedeeld dat de wet de mogelijkheid biedt om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerd bedrag. Die toestemming ziet op verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. Het merendeel van deze tussentijdse uitkeringen is inmiddels voldaan.

   In een latere fase van het faillissement zal het definitieve bedrag waar de verzekeringnemer recht op heeft, worden vastgesteld en vindt mogelijk nog een aanvullende uitkering plaats. Het bedrag dat als voorschot wordt uitgekeerd, dient in geen geval aan curatoren te worden terugbetaald.

  • 10 - Hoe krijg ik uiteindelijk het bedrag waarop ik recht heb?

   Curatoren gaan op termijn een zogenaamde verificatievergadering organiseren. Op die vergadering wordt vastgesteld wie de schuldeisers van Conservatrix zijn. Daarbij wordt vastgesteld wat iedereen te vorderen heeft. De wet bepaalt in welke volgorde de vorderingen kunnen worden voldaan. Ook uw vordering wordt daarin meegenomen. Uw gegevens zijn bekend bij curatoren. U hoeft daarom uw vordering nu niet in te dienen. Curatoren berichten u als er meer over dit proces bekend is. 

 • Premiebetaling
 • Afkoop
  • 01 - Kan ik mijn verzekering afkopen?

   Indien uw verzekering de mogelijkheid tot afkoop biedt, kunt u ook na de faillissementsdatum een verzoek tot afkoop indienen via relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix zal dan de afkoopwaarde berekenen. Het indienen van een afkoopverzoek betekent echter niet dat u direct een bedrag zult ontvangen. Een uitkering kan pas plaatsvinden na de zogeheten verificatievergadering waarin de vorderingen van alle schuldeisers (inclusief de verzekeringnemers) van Conservatrix formeel zullen worden vastgesteld. Curatoren verwachten dat deze verificatievergadering in de eeerste helft van 2022 gehouden zal kunnen worden. Een wettelijke uitzondering op die hoofdregel is dat het voor u naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare gevolgen zal hebben om op een uitkering te moeten wachten tot na de verificatievergadering. Dat betekent in de praktijk dat er sprake zal moeten zijn van uitzonderlijke omstandigheden. In dat geval kan een uitkering op kortere termijn plaatsvinden. De bedoelde onaanvaardbare gevolgen zullen in dat geval door u moeten worden aangetoond en door de curatoren en rechters-commissarissen in het faillissement worden getoetst.

   Indien u niet afkoopt, zal de vordering – zowel bij overdracht als zonder overdracht van de portefeuille - zeer waarschijnlijk op een hoger bedrag gewaardeerd worden dan bij afkoop. Dat kan enkele procenten schelen, maar in sommige gevallen ook tientallen procenten. Dat komt omdat zonder afkoop een andere waarderingsmethode van uw vordering geldt dan met afkoop. 

   Curatoren raden u, indien u een afkoopverzoek hebt gedaan, aan om zich goed te laten adviseren over de gevolgen van een eventueel verzoek tot afkoop. Curatoren kunnen dergelijke adviezen niet verstrekken.

   De verzekeringnemers die bij curatoren een verzoek tot afkoop hebben gedaan, zijn over de gevolgen hiervan per afzonderlijke brief geïnformeerd. 

  • 02 - Wat gebeurt er als ik al voor het faillissement een afkoopverzoek heb ingediend?

   Indien vóór de faillissementsdatum uw afkoopverzoek is ingediend en goedgekeurd, ontvangt u een tussentijdse uitkering.  Die tussentijdse uitkering bedraagt 70% van de afkoopwaarde. In een latere fase van het faillissement zal het definitieve bedrag waar u recht op hebt, worden vastgesteld en vindt mogelijk nog een aanvullende uitkering plaats. Het bedrag dat als voorschot wordt uitgekeerd, dient in geen geval aan curatoren te worden terugbetaald.

  • 03 - Is het zinvol mijn verzekering af te kopen?

   Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.

 • Hypotheek
  • 01 - Ik heb een hypothecaire lening bij Conservatrix. Wat moet ik doen?

   Het faillissement heeft in beginsel geen invloed op uw hypotheek. De maandelijkse hypotheeklasten (betaling van rente en eventuele aflossing) zijn ook tijdens het faillissement van Conservatrix verschuldigd. 

   Conservatrix schreef iedere maand de hypotheeklasten automatisch af van uw bankrekening. Conservatrix kon dit doen, omdat u daarvoor een machtiging had gegeven. Deze machtiging is op grond van de wet als gevolg van het faillissement van Conservatrix vervallen. Als gevolg daarvan kunnen curatoren nu niet zorgen dat uw hypotheeklasten worden afgeschreven van uw bankrekening. Curatoren vragen u daarom een nieuwe machtiging te verstrekken.
    

  • 02 - Waarom verzoeken curatoren mij om een nieuwe machtiging voor automatische incasso te geven?

   Conservatrix schreef iedere maand de hypotheeklasten automatisch af van uw bankrekening. Conservatrix kon dit doen, omdat u daarvoor een machtiging had gegeven. Deze machtiging is op grond van de wet als gevolg van het faillissement van Conservatrix vervallen. Het is belangrijk dat er geen achterstand ontstaat op uw hypotheek. Curatoren verzoeken u daarom een nieuwe machtiging voor automatische incasso te geven. Op die wijze kunnen curatoren vanaf januari 2021 maandelijks de hypotheeklasten van uw bankrekening afschrijven, zoals u dat gewend was.

  • 03 - Hoe kan ik een nieuwe machtiging verstrekken?

   U hebt een brief van Stater ontvangen. Als bijlage bij die brief treft u een formulier aan om een nieuwe machtiging te verstrekken. Curatoren en Stater verzoeken u deze machtiging in te vullen en ondertekend terug te sturen naar info@stater.nl of Stater N.V., Antwoordnummer 7003, 3800 TA Amersfoort. 

  • 04 - Wat gebeurt er nadat ik een nieuwe machtiging heb gegeven?

   Nadat u een machtiging hebt gegeven, kunnen curatoren hiermee de maandelijkse hypotheeklasten afschrijven van uw bankrekening. Indien u de machtiging voor 5 januari 2021 toestuurt, dan zullen curatoren zorgen dat vanaf januari 2021 de hypotheeklasten automatisch worden afgeschreven. Dit zal zijn voor het eerst omstreeks 30 januari 2021. 

  • 05 - Hoe moet ik de hypotheeklasten over de maand december 2020 betalen?

   Hierover bent u persoonlijk geïnformeerd. Indien u hierover nog vragen hebt, dan kunt u een e-mail sturen aan relatiebeheer@conservatrix.nl. Een medewerker van Conservatrix zal dan contact met u opnemen.

  • 06 - Wat gebeurt er als ik de hypotheeklasten over de maand december 2020 niet tijdig betaal?

   Indien u de hypotheeklasten over de maand december 2020 niet tijdig betaalt, dan ontstaat een achterstand op uw lening. Tijdige betaling van de hypotheeklasten is ook voor u van belang, omdat u alleen als u dit jaar de hypotheekrente betaalt, ook voor dit jaar de hypotheekrenteaftrek kunt toepassen. In de brief die u hebt ontvangen staat het bedrag en het leningnummer. 

 • Pensioen
 • Wijzigingen
 • Contact
  • 01 - Hoe kan ik contact met Conservatrix opnemen?

   Op de website van Conservatrix vindt u veel vragen en antwoorden. Op het telefoonnummer van Conservatrix (030 – 20 20 420) wordt extra drukte verwacht. Het kan zijn dat u bij grote drukte niet direct te woord kan worden gestaan. Curatoren raden u aan om via de website www.conservatrix.nl een belafspraak in te plannen met één van onze medewerkers. 

  • 02 - Wanneer hoor ik meer?

   Curatoren raden u aan om de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) regelmatig te bezoeken. Indien er nieuws is, zullen curatoren dit op de website vermelden. Curatoren zullen zowel medio januari als medio februari 2021 een bericht op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) plaatsen waarin u kunt lezen wat de voortgang is. Medio februari zullen curatoren tevens nadere mededelingen doen over hoe het proces verder zal verlopen vanaf 1 maart 2021. Op dit moment is dit nog niet duidelijk.  

Hierboven vindt u algemene informatie. Deze algemene informatie vormt een bijlage bij een brief die u als verzekeringnemer van curatoren van Conservatrix ontvangt. Het kan zijn dat uw specifieke situatie en/of uw verzekeringsproduct afwijkt waardoor een antwoord niet op u van toepassing is. Indien u nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.