Vragen over het faillissement

 • Algemene vragen faillissement
  • 01 - Wat is een faillissement?

   Een faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken. In het geval van Conservatrix als verzekeraar is het faillissement uitgesproken door de rechtbank Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank. De rechtbank Amsterdam heeft twee curatoren benoemd: de heer mr. drs. Willem Jan van Andel en mevrouw mr. Noor Zetteler.  

  • 02 - Wat doen curatoren?

   Curatoren zijn vanaf het uitspreken van het faillissement eindverantwoordelijk voor het bedrijf en hebben de opdracht van de rechtbank Amsterdam gekregen om het faillissement van Conservatrix af te wikkelen. Zij kijken daarbij goed naar de belangen van de verzekeringnemers. Zo gaan curatoren onderzoeken of de verzekeringsovereenkomsten – en zo ja onder welke voorwaarden - kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar. Dit kan gaan om een deel van de verzekeringen of alle verzekeringen. Daarnaast gaan curatoren vaststellen welke verzekeringnemer welk bedrag te vorderen heeft van Conservatrix. Daarbij zullen curatoren ook kijken welk bedrag op welk moment kan worden betaald. 

  • 03 - Wat betekent het faillissement voor de verzekeringnemers?

   Conservatrix is een verzekeraar en heeft verplichtingen jegens haar verzekeringnemers. De reden dat Conservatrix failliet is verklaard, is dat niet alle verplichtingen jegens de verzekeringnemers kunnen worden nagekomen. 

  • 04 - Wat betekent het faillissement concreet voor mij?

   Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen voor de verzekeringnemers zijn. Curatoren onderzoeken dit en kijken hierbij naar een oplossing die in het belang is van de verzekeringnemers. Zo wordt er gekeken of uw verzekering kan worden overgedragen aan een andere verzekeraar. Wat het faillissement concreet voor u betekent is ook afhankelijk van de uitkomst van een eventuele overdracht. Zodra daar informatie over kan worden gegeven, zullen de verzekeringnemers hierover worden geïnformeerd.

  • 05 - Kunnen curatoren mijn verzekering overdragen?

   Ja, curatoren kunnen uw verzekering op grond van de wet overdragen als de rechtbank Amsterdam daarvoor toestemming geeft. De voorwaarden van uw verzekering kunnen dan worden aangepast. Ook hiervoor dient de rechtbank Amsterdam toestemming te geven. Curatoren onderzoeken de mogelijkheden van een overdracht van (groepen van) verzekeringen, en zij zullen u informeren zodra hierover meer bekend is. 

  • 06 - Biedt mijn verzekering nog dekking?

   Hierover is in de brief van 10 december 2020 die u van curatoren hebt ontvangen nadere informatie opgenomen. Indien u nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

  • 07 - Krijg ik nog een uitkering?

   Dit verschilt per verzekering. Hierover is in de brief van 10 december 2020 die u van curatoren hebt ontvangen nadere informatie opgenomen. Indien u nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

  • 08 - Wat gebeurt er als zich een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie of overlijden) voordoet?

   In het nieuwsbericht van 15 januari 2021 hebben curatoren meegedeeld dat bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie of overlijden) een tussentijdse uitkering van 70% kan worden gedaan. Als gevolg van de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de portefeuille in de eerste drie kwartalen, hebben curatoren nader onderzocht of het tussentijdse uitkeringspercentage kan worden verhoogd.[1] Dat blijkt het geval te zijn, waardoor de rechters-commissarissen op verzoek van curatoren toestemming hebben verleend om het tussentijdse uitkeringspercentage van 70% te verhogen naar 80%. Dit betekent dat vanaf 1 december 2021 bij een verzekerd voorval een tussentijdse uitkering van 80% zal plaatsvinden. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan.

   Het bedrag dat aan tussentijdse uitkeringen is uitgekeerd, dient in geen geval aan curatoren te worden terugbetaald.

   Indien zich een verzekerd voorval voordoet, kunt u Conservatrix bereiken via relatiebeheer@conservatrix.nl

   In een latere fase van het faillissement zal het definitieve bedrag waar de verzekeringnemer recht op heeft, worden vastgesteld en vindt mogelijk nog een aanvullende uitkering plaats. 

   [1] Voor een nadere toelichting op dit resultaat verwijzen wij naar pagina 2/3 van ons vierde openbare verslag ( https://www.conservatrix.nl/conservatrix/assets/File/Vierdeopenbare_verslag_in_het_faillissement_van_Conservatrix.pdf)

    

  • 09 - Hoe krijg ik uiteindelijk het bedrag waarop ik recht heb?

   Curatoren gaan op termijn een zogenaamde verificatievergadering organiseren. Op die vergadering wordt vastgesteld wie de schuldeisers van Conservatrix zijn. Daarbij wordt vastgesteld wat iedereen te vorderen heeft. De wet bepaalt in welke volgorde de vorderingen kunnen worden voldaan. Ook uw vordering wordt daarin meegenomen. Uw gegevens zijn bekend bij curatoren. U hoeft daarom uw vordering nu niet in te dienen. Curatoren berichten u als er meer over dit proces bekend is. 

 • Premiebetaling
 • Afkoop
  • 01 - Kan ik mijn verzekering afkopen?

   Indien uw verzekering de mogelijkheid tot afkoop biedt, kunt u ook na de faillissementsdatum een verzoek tot afkoop indienen via relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix zal dan de afkoopwaarde berekenen. Het indienen van een afkoopverzoek betekent echter niet dat u direct een bedrag zult ontvangen. Een uitkering kan pas plaatsvinden na de zogeheten verificatievergadering waarin de vorderingen van alle schuldeisers (inclusief de verzekeringnemers) van Conservatrix formeel zullen worden vastgesteld. Curatoren verwachten dat deze verificatievergadering in de eerste helft van 2022 gehouden zal kunnen worden. Een wettelijke uitzondering op die hoofdregel is dat het voor u naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare gevolgen zal hebben om op een uitkering te moeten wachten tot na de verificatievergadering. Dat betekent in de praktijk dat er sprake zal moeten zijn van uitzonderlijke omstandigheden. In dat geval kan een uitkering op kortere termijn plaatsvinden. De bedoelde onaanvaardbare gevolgen zullen in dat geval door u moeten worden aangetoond en door de curatoren en rechters-commissarissen in het faillissement worden getoetst.

   Indien u niet afkoopt, zal de vordering – zowel bij overdracht als zonder overdracht van de portefeuille - zeer waarschijnlijk op een hoger bedrag gewaardeerd worden dan bij afkoop. Dat kan enkele procenten schelen, maar in sommige gevallen ook tientallen procenten. Dat komt omdat zonder afkoop een andere waarderingsmethode van uw vordering geldt dan met afkoop. 

   Curatoren raden u, indien u een afkoopverzoek hebt gedaan, aan om zich goed te laten adviseren over de gevolgen van een eventueel verzoek tot afkoop. Curatoren kunnen dergelijke adviezen niet verstrekken.

   De verzekeringnemers die bij curatoren een verzoek tot afkoop hebben gedaan, zijn over de gevolgen hiervan per afzonderlijke brief geïnformeerd. 

  • 02 - Is het zinvol mijn verzekering af te kopen?

   Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.

 • Hypotheek
 • Pensioen
 • Wijzigingen
 • Contact
  • 01 - Hoe kan ik contact met Conservatrix opnemen?

   Op de website van Conservatrix vindt u veel vragen en antwoorden. Ons telefoonnummer is 030 20 20 420. U kunt ons bellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

  • 02 - Wanneer hoor ik meer?

   Curatoren raden u aan om de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl) regelmatig te bezoeken. Indien er nieuws is, zullen curatoren dit op de website vermelden.  Over de voortgang van het overdrachtsproces zullen wij u via berichten op de website van Conservatrix (www.conservatrix.nl), nader informeren. Meer informatie kunt u ook vinden in het op 5 april 2022 op de website van Conservatrix geplaatste zesde openbare verslag in het faillissement van Conservatrix. Zodra duidelijkheid bestaat over de eventuele overdracht van uw verzekering en de gevolgen voor u zullen wij u weer per brief informeren. 

Hierboven vindt u algemene informatie. Deze algemene informatie vormt een bijlage bij een brief die u als verzekeringnemer van curatoren van Conservatrix ontvangt. Het kan zijn dat uw specifieke situatie en/of uw verzekeringsproduct afwijkt waardoor een antwoord niet op u van toepassing is. Indien u nog geen brief hebt ontvangen, adviseren curatoren u contact op te nemen met Conservatrix via relatiebeheer@conservatrix.nl.

Curatoren verstrekken geen financieel of juridisch advies. Uw specifieke situatie kunt u door een financieel of juridisch adviseur laten beoordelen. Een financieel adviseur kunt u vinden via bijvoorbeeld Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/. U kunt desgewenst ook contact opnemen met uw eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl. Advieskosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer.