Bel ons

Wij kennen geen callcenters of keuzemenu's. Eén telefoontje en de receptioniste verbindt u direct door. U krijgt een medewerker aan de lijn met verstand van zaken, die u meteen verder helpt. Daarbij garanderen wij dat u nooit langer hoeft te wachten dan vijf minuten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 030 - 20 20 420 (lokaal tarief). 

E-mail ons

U kunt ons bereiken via het e-mailadres relatiebeheer@conservatrix.nl.

Binnen 48 uur ontvangt u van ons een bevestiging dat wij uw vraag hebben ontvangen. Wij houden ons aan bepaalde reactietermijnen. Hoe snel wij reageren hangt af van de vraag of het verzoek. Op deze pagina leest u hier meer over.

Overlijden melden

De verzekerde is overleden. Wat nu?

Is de verzekerde overleden? Dan betalen wij een bedrag. Om dat bedrag te kunnen betalen, hebben wij de volgende documenten nodig:

 • een akte van overlijden;
 • de originele polis;
 • een schriftelijk verzoek met vermelding van de bankgegevens om het verzekerde bedrag uit te keren, ondertekend door de begunstigde(n) (degene die de uitkering ontvangt);
 • een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs van de begunstigde(n).

In sommige gevallen hebben wij ook een verklaring van erfrecht nodig. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunnen wij bepalen aan wie wij het geld moeten betalen. Een verklaring van erfrecht is nodig als niet duidelijk is wie de betaling ontvangt. Deze verklaring kunt u opvragen bij een notaris. De kosten hiervan zijn echter wel voor uw rekening.

U kunt deze documenten sturen naar:

Conservatrix Levensverzekeringen
Postbus 165
3500 AD UTRECHT

Wat gebeurt er als u de documenten heeft opgestuurd?

Heeft u de documenten naar ons opgestuurd? Dan betalen wij uiterlijk vijftien werkdagen nadat wij de documenten ontvangen hebben het verzekerde bedrag uit.

Waarom moet u deze documenten opsturen als u ons verzoekt om de verzekering uit te keren?

Wij zijn verplicht de identiteit van de ontvanger van de uitkering vast te stellen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om die reden hebben we een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs en de bankgegevens nodig.

Wij hebben uw verzoek tot betaling (gedeeltelijk) afgewezen. Waarom is dat?

Wij kunnen een aanspraak (claim) op een verzekering afwijzen. Hiervoor kunnen wij verschillende redenen hebben. Als wij uw claim afwijzen dan laten wij u dat schriftelijk weten. Uiteraard met onze reden van de afwijzing.

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van eventuele beperkingen van de verzekering, voordat u de verzekering afsluit. Daarmee voorkomt u teleurstellingen. Ook is het van belang dat u weet wanneer u aanspraak kunt maken op de verzekering. En welke informatie we daarvoor nodig hebben.

Bent u niet tevreden over het bedrag dat wij betalen?

Bent u niet tevreden over het bedrag dat wij betalen? Dan horen wij dat natuurlijk graag. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw klacht en wat u kunt doen vindt u hier.

Hoe snel behandelen wij uw klacht?

Heeft u een klacht? Dan lossen wij die natuurlijk graag direct met u op. Lukt dat niet? Dan informeren wij u binnen vijftien werkdagen over een oplossing. Ontvangen wij uw klacht via uw financieel adviseur? Dan handelen wij uw klacht met uw financieel adviseur af. Uw financieel adviseur is dan verantwoordelijk om u daarover te informeren.

Meer informatie over onze reactietermijnen vindt u hier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen. Ons telefoonnummer is 030 - 20 20 420. U kunt ons bellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Wij helpen u graag.

Arbeidsongeschiktheid melden

U bent arbeidsongeschikt geraakt. Wat nu?

Bent u arbeidsongeschikt geraakt? Dan kunt u in aanmerking komen voor de zogenaamde (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Wij betalen dan (een deel van) de premie van uw verzekering. Zodat het doel van uw verzekering niet in gevaar komt.

Hoe kunt u uw arbeidsongeschiktheid aan ons laten weten?

Om te beoordelen of u voor de (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt, hebben wij de volgende documenten nodig:

 • een recente verklaring van de bevoegde medische instantie van de W.I.A. omtrent de mate en/of duur van de arbeidsongeschiktheid en
 • een verzoek voor (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt deze documenten sturen naar:

Conservatrix Levensverzekeringen
Postbus 165
3500 AD UTRECHT

Wij beoordelen uw verzoek tot premievrijstelling in verband met arbeidsongeschiktheid en stellen u eventueel aanvullende vragen. Samen met eventueel aanvullende medische informatie beoordelen wij of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en in welke mate. Wij laten u vervolgens weten of u recht heeft op premievrijstelling en de hoogte ervan.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt? Laat ons dit dan op tijd weten.

De dag volgend op de datum waarop uw arts uw ziekte vaststelt, geldt voor ons als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid.

Waarom hebben wij uw verzoek tot premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) afgewezen?

Soms kan het voorkomen dat wij een aanspraak (claim) op de verzekering (gedeeltelijk) afwijzen. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld:

 • Bij de acceptatie van de verzekering zijn op de aanvraag of in de gezondheidsverklaring niet alle gegevens juist of volledig ingevuld.
 • De arbeidsongeschiktheid voldoet niet aan de definitie van arbeidsongeschiktheid zoals gesteld in de voorwaarden.
 • Er is sprake van fraude.
 • Er is sprake van een aandoening die niet door een arts kan worden vastgesteld (arbeidsongeschikt als gevolg van een niet-medisch objectiveerbare aandoening).
 • Er is sprake van een medische uitsluiting.

Als wij uw claim (gedeeltelijk) afwijzen, laten wij u dat schriftelijk weten. Uiteraard met onze reden van de afwijzing.

Om teleurstelling te voorkomen, is het belangrijk om voor het afsluiten van de verzekering goed op de hoogte te zijn van de eventuele beperkingen van de verzekering en van de informatie die wij van u nodig hebben om aanspraak te kunnen maken op uw verzekering.

Bent u niet tevreden over het bedrag dat wij betalen?

Bent u niet tevreden over het de hoogte van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan horen wij dat natuurlijk graag. Zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Second opinion

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een second opinion aanvragen. U mag zelf een onafhankelijke deskundige aanwijzen. Wij moeten wel met uw keuze kunnen instemmen. Belangrijk is dat deze deskundige voldoet aan de eisen van kwaliteit en onafhankelijkheid. De deskundige stelt vervolgens opnieuw de mate van uw arbeidsongeschiktheid vast. Wij vergoeden de kosten voor de second opinion.

Blijkt uit de second opinion dat u recht heeft op een hogere premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt u deze met terugwerkende kracht. Blijkt uit de second opinion dat uw uitkering lager moet zijn? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag aan ons terugbetalen.

Bent u het niet eens met de second opinion?

Bent u het niet eens met de second opinion? Dan kunt u niet opnieuw bezwaar maken bij Conservatrix. U kunt dan een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Of uw geschil voorleggen aan de rechter. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw klacht en wat u kunt doen vindt u hier.

Hoe snel behandelen wij uw klacht?

Heeft u een klacht? Dan lossen wij die natuurlijk graag direct met u op. Lukt dat niet? Dan informeren wij u binnen vijftien werkdagen over een oplossing. Ontvangen wij uw klacht via uw financieel adviseur? Dan handelen wij uw klacht met uw financieel adviseur af. Uw financieel adviseur is dan verantwoordelijk om u daarover te informeren.

Meer informatie over onze reactietermijnen vindt u hier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen. Ons telefoonnummer is 030 - 20 20 420. U kunt ons bellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Wij helpen u graag.