Privacy

Respect voor uw gegevens

Wederzijds vertrouwen is een van onze kernwaarden. Wij respecteren uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken (verzamelen, gebruiken, bewaren, verstrekken en vernietigen) persoonsgegevens. Wij beveiligen daarbij uw gegevens en houden ons aan wet- en regelgeving. Wij treffen alle mogelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen. Bijvoorbeeld door de beveiliging van de toegang tot gebouwen, systemen en computers. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens. Persoonsgegevens krijgen wij van u als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Als u onze website bezoekt, krijgen wij soms ook gegevens van u. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Wet- en regelgeving

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die met persoonsgegevens te maken heeft. Dat is bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens die ook wel eens de privacywet genoemd wordt. Wij houden ons ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, of downloaden via www.verzekeraars.nl. Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt als wij u dat vooraf verteld hebben. Wij doen dat bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden. Waarvoor wij uw gegevens gebruiken, hebben wij verteld aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het CBP ziet erop toe dat bedrijven zich houden aan de regels voor het gebruiken van persoonsgegevens.

Klik hier voor meer informatie over onze melding bij het CBP.

Klik hier voor meer informatie over uw privacy.

Conservatrix heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. 

Dit betekent dat er binnen onze organisatie speciaal iemand is aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de privacyregels, zoals de AVG. 

Als u vragen heeft over deze regels óf hoe Conservatrix daar mee omgaat kunt u contact met onze FG opnemen via fg@conservatrix.nl

 

 

Contact

Heeft u een vraag over onze website? En kunt of wilt u dit niet vragen aan uw financieel adviseur? Dan kunt u ons bellen of dit vertellen via het formulier op deze website of ons een brief schrijven:

Conservatrix Levensverzekeringen
T.a.v. de afdeling Marketing
Postbus 165
3500 AD UTRECHT
Telefoon: 030 - 20 20 420

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken

Wij krijgen van u persoonsgegevens. Wij verwerken deze. Wij leggen u hier precies uit waarvoor en hoe. Wij gebruiken uw gegevens voor:

1. het afsluiten en administreren van uw product;
2. onze marketingactiviteiten;
3. het doen van statistisch onderzoek;
4. het voorkomen en bestrijden van fraude;
5. meewerken aan verzoeken van de overheid;
6. bijzondere persoonsgegevens;
7. contact- en aanmeldformulieren;
8. opnemen telefoongesprekken;
9. sociale media;
10. nieuwsbrieven en
11. Google Analytics.

1. Het afsluiten en administreren van uw product

Als u klant wordt of wilt worden vragen wij van u persoonsgegevens. Deze vragen wij soms zelf aan u. Wij krijgen ze ook van uw financieel adviseur. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig als u een product bij ons wilt nemen. Hierna hebben wij de persoonsgegevens nodig om het product voor u uit te voeren. Wij houden met u contact om u op tijd informatie of contracten toe te sturen. Daarom moeten wij ook uw adreswijziging of een nieuw e-mailadres verwerken. In de wet staat dat wij u om bepaalde informatie moeten vragen. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Iedere verzekeraar heeft deze identificatieplicht. Wij vragen u daarom om een (digitale) kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Deze gegevens van u slaan wij op. Zo is het voor ons altijd duidelijk wie u bent. Zo kunnen wij ook aantonen dat wij u daar om gevraagd hebben.

2. Onze marketingactiviteiten

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor onze marketingactiviteiten gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens, externe bronnen en soms uw bezoek aan onze website combineren. Zo kunnen wij u in samenwerking met uw financieel adviseur passende en gerichte aanbiedingen doen. Dit doen wij via post, telefoon en internet.

3. Het doen van statistisch onderzoek

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor analyses en het ontwikkelen van nieuwe producten. Dit gebeurt anoniem. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten verbeteren.

4. Het voorkomen en bestrijden van fraude

Verzekeraars als Conservatrix besteden veel tijd en moeite aan het veilig houden van hun eigen bedrijf en de financiële sector. Wij willen dat niet alleen, wij zijn het ook verplicht. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij fraude moeten proberen te voorkomen. Fraude kost u, de samenleving en ons geld. Om fraude te voorkomen nemen wij daarom deel aan waarschuwingssystemen en wisselen we fraude- en criminaliteitsgegevens uit met andere financiële instellingen, het Verbond van Verzekeraars, de politie en/of andere opsporingsdiensten. Een voorbeeld van zo een systeem is de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Wij geven de gegevens van frauderende klanten door aan Stichting CIS. Door bij een nieuw product in het systeem te kijken weet een verzekeraar op tijd dat iemand eerder fraude gepleegd heeft. Wij houden ons aan het privacyreglement van Stichting CIS. Wij houden ons ook aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Centraal Informatie Systeem.

Klik hier voor meer informatie over het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit.

Klik hier voor meer informatie over het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

5. Meewerken aan verzoeken van de overheid

Wij moeten soms uw persoons- en financiële gegevens doorgeven omdat dit zo in de wet is geregeld. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Voor de Belastingdienst hebben wij meestal uw burgerservicenummer nodig. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Vroeger heette dat de Gemeentelijke Basisadministratie of GBA. Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers. Geeft u ons daarom uw BSN als wij daarom vragen. Soms moeten wij ook uw nationaliteit kennen. Bijvoorbeeld om Amerikaanse belastingwetgeving te kunnen uitvoeren.

6. Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Wij vragen daar bijvoorbeeld om bij de aanvraag van producten, zoals een levensverzekering. Soms hebben wij daarnaast medische gegevens over u van een arts nodig. Wij vragen dan altijd eerst om uw toestemming. Wij vertellen u dan eerst welke medische gegevens wij nodig hebben en waarom. De medische gegevens verstuurt u rechtstreeks naar onze medisch adviseur. Wij gebruiken deze gegevens om het risico voor ons van het afsluiten van een product met u te beoordelen. De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het verwerken van uw medische gegevens. De medisch adviseur en zijn medewerkers hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Dat is zo in de wet geregeld.

Strafrechtelijke gegevens zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld of u een strafblad heeft. Bij sommige producten kan worden gevraagd of u een strafrechtelijk verleden heeft. Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen of wij een risico lopen als u bij ons een product heeft. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beoordelen van het risico.

7. Contact- en aanmeldformulieren

Vult u een contact- of aanvraagformulier op onze website in? Dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang wij ze nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. Opnemen telefoongesprekken

Wij verbeteren onze dienstverlening continu. Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek soms opnemen. Het doel hierbij is bijvoorbeeld training en coaching van onze medewerkers aan de telefoon, maar ook fraudebestrijding. Ook kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben besproken als dat nodig is. De opnames van telefoongesprekken worden zo beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnames van deze telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is. U heeft bij een meningsverschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken altijd het recht om naar het opgenomen telefoongesprek te luisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. Een transcriptie is een uitgeschreven versie van het telefoongesprek.

9. Sociale media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Klik hier voor meer informatie over de privacyverklaring van Facebook.

Klik hier voor meer informatie over de privacyverklaring van Twitter.

10. Nieuwsbrieven

Wij bieden financieel adviseurs een digitale nieuwsbrief aan. Wij willen hiermee informeren over nieuws op het gebied van bijvoorbeeld onze producten en diensten. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u zich afmeldt voor deze digitale nieuwsbrief, verwijderen wij uw e-mailadres van onze verzendlijst. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer.

11. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. De informatie wordt, samen met het IP-adres van uw computer, verstuurd naar en door Google. Het wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden geven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Google Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google Analytics plaatst eigen cookies.

Bewerkersovereenkomst

Wij hebben op grond van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd

IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van uw IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit 'anonimiseren'. Ook wij maken gebruik van het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres.

Gegevens worden niet gedeeld met Google

Het is voor Google niet mogelijk om de verzamelde persoonsgegevens van onze websitebezoekers te gebruiken voor eigen doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van benchmarks van vergelijkbare websites en verbetering van de Analytics-dienst. Google treedt alleen op als bewerker bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.

Contact

Heeft u een vraag over onze website? En kunt of wilt u dit niet vragen aan uw financieel adviseur? Dan kunt u ons bellen, mailen of ons een brief schrijven:

Conservatrix Levensverzekeringen
T.a.v. de afdeling Marketing
Postbus 165
3500 AD UTRECHT

Telefoon: 030 - 20 20 420

Uw rechten

Persoonsgegevens: inzage, wijzigen, verwijderen en klachten

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als wij uw gegevens gebruiken. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Het recht van inzage

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Het recht van inzage hebben wij u al uitgelegd. Wij kunnen uw verzoek weigeren als uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten. Of om de rechten van anderen te beschermen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, omdat deze op uw computer opgeslagen zijn. Kijk hiervoor in de handleiding van uw internetbrowser.

Het recht van correctie

Klopt er iets niet in de gegevens die wij van u hebben? En wilt u dat wij dit aanpassen? U heeft dan het recht van correctie. U kunt ons dan een brief of e-mail sturen. Vertel ons dan om dit aan te passen of de gegevens te verwijderen als dat kan. Stuur ons een (digitale) kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs mee. Wij kunnen gegevens niet altijd verwijderen. Bijvoorbeeld als deze nodig zijn voor uw product.

Het recht op verzet

Wilt u geen persoonlijke aanbiedingen zoals reclame ontvangen? Dan kunt u gebruik maken van het recht van verzet. U kunt ons dan een brief of e-mail sturen. Vraag ons dan om u geen ongevraagde reclame of aanbiedingen te sturen per post, e-mail of telefoon. Wij zullen dat dan niet meer doen.

Recht op motivatie

Soms willen wij niet dat iemand een product bij ons neemt. Of soms willen wij niet met iemand samenwerken. Dat kan vervelend zijn voor die persoon. Wij leggen dat altijd gemotiveerd uit. Dit heet het recht op motivatie.

Klachten en vragen

Heeft u een klacht of een vraag met betrekking tot uw privacy? En kunt of wilt u dit niet vragen aan uw financieel adviseur? Dan kunt u ons bellen of dit vertellen via het formulier op deze website of ons een brief schrijven:

Conservatrix Levensverzekeringen
T.a.v. DPA
Antwoordnummer 56040, 3506 VB UTRECHT

Bent u toch niet tevreden met onze reactie?

En komen wij er samen niet uit? Stuur dan een brief naar de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten beoordeelt. Het KiFiD kijkt samen met u naar uw klacht. Het adres is:

KiFiD Postbus 93257 2
509 AG Den Haag

Telefoon: 0900 - 355 22 48

U kunt ook met uw klacht naar een rechter gaan.