MENU

Privacy Statement Conservatrix

Verwerkingsverantwoordelijke

De Nederlandse Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V.is een onderdeel van Trier Holding BV, een Nederlandse onderneming van de Amerikaanse investeerder Eli Global. Eli Global hanteert een lange termijn investeringsstrategie die goed aansluit bij het langdurige karakter van verzekeringsmaatschappijen. Eli Global is een Amerikaanse onderneming in private handen, die een rijk verleden heeft wat betreft het overnemen van en investeren in onderneming in sectoren als verzekeringen, gezondheidstechnologie, media, marktintelligentie en aanverwante sectoren.

In het kader van privacy omarmt Conservatrix de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante nationale privacywetgeving. Daarnaast is voor ons de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van belang, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld. Deze is te vinden op www.verzekeraars.nl

Dit privacy statement zullen wij regelmatig aanpassen indien daar aanleiding voor is, bij voorbeeld bij wijzigingen in de wetgeving of bij relevante rechtspraak. Wij passen waar nodig het privacy statement aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u aan om deze tekst regelmatig te bekijken.

Contactgegevens

Conservatrix Levensverzekeringmaatschappij N.V.
Postbus 165
3500 AD  UTRECHT

Bezoekadres:
Papendorpseweg 91
3528 BJ  UTRECHT
Telefoonnummer: 030-2020420

Conservatrix heeft in het kader van de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze functionaris raadplegen voor al uw vragen omtrent privacy. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensverwerking zijn:

Functionaris Gegevensverwerking Conservatrix Levensverzekeringmaatschappij N.V.

Postbus 165, 3500 AD  UTRECHT
Telefoon:              030-2020420
Mail:                     fg@conservatrix.nl

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Als u bij Conservatrix een verzekering aanvraagt, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Omdat we ook een financiële relatie met u aangaan hebben we daarnaast financiële gegevens nodig. En het kan zijn dat u in een aantal gevallen ook gevraagd om gegevens over uw gezondheid te verstrekken.

Deze gegevens gebruiken wij onder andere voor:

  • het beoordelen van het te verzekeren risico;
  • het aangaan alsmede uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten;
  • het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
  • fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële sector;
  • verificatie doeleinden;
  • statistische analyse;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten.

Rechtsgrond 

Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en art. 30 van de Uitvoeringswet AVG vormen de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken. De verwerking is noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, die u met Conservatrix aangaat. 

Het betreft hier onder andere gegevens aangaande uw gezondheid, zodat we het te verzekeren risico kunnen beoordelen. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers vallende onder de ‘medische dienst’ die voor specifieke activiteiten (bijvoorbeeld afhandeling van medische vragenlijsten en keuringen) medische persoonsgegevens verwerken. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. 

Ook kan het zijn dat wij volgens de wet verplicht zijn informatie over uw verzekeringsproduct te verstrekken aan de belastingdienst in het kader van het opgeven van kapitaal of uitkering. In overige situaties waarin wij buiten deze grondslag gegevens nodig hebben, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Soorten persoonsgegevens en bron van verkrijging

Conservatrix is een zogenaamde intermediairsverzekeraar. Dat betekent dat verzekeringen altijd tot stand komen via een assurantiebemiddelaar. Daarom ontvangen wij via deze bemiddelaar diverse persoonsgegevens, zoals bij voorbeeld NAW-gegevens, financiële gegevens en indien wettelijk bepaald, het BSN-nummer.

Onderzoek strafrechtelijke gegevens

Indien Conservatrix  bij het afsluiten van een verzekering of bij het indienen of behandeling van een claim fraude constateert, wordt dit vastgelegd. Dat gebeurt ook als er misbruik wordt geconstateerd of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van uw verzekering. Dit is volgens het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt door een selecte groep medewerkers die een extra geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend.

Conservatrix hanteert een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid. In het kader van dit beleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. 

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico´s te beheersen en fraude tegen te gaan. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Ontvangers van persoonsgegevens

Buiten de gegevensverwerking door Conservatrix zelf, kunnen gegevens betreffende uw verzekeringsovereenkomst verstrekt worden aan de belastingdienst, de herverzekeraar, uw assurantiebemiddelaar en medisch adviseur van Conservatrix. Indien u dit met ons heeft afgesproken, kunnen ook gegevens worden uitgewisseld met de vermogensbeheerder.

Derde landen

Wij verwerken uw gegevens binnen de processen en systemen van Conservatrix. Deze systemen worden gehost in de Europese Unie. Een uitzondering hierop is het gebruik maken van diensten van een Canadese partij voor de screening van verzekerden op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast de EU Sanctielijst, wordt gebruik gemaakt van de OFAC-lijst. OFAC staat voor ‘Office of Foreign Assets Control’ en is een onderdeel van de Amerikaanse Treasury, die instaat voor het oplijsten van de handelsbelemmeringen en tevens instaat voor het toezicht en de naleving ervan. De gegevensuitwisseling met Canada is door de Europese Commissie als 'adequaat' aangemerkt.

Bewaartermijnen

Soort persoonsgegeven

Bewaartermijn

Grondslag

Gegevens voor cliëntenonderzoek

5 jaar na beëindiging van de overeenkomst

Art. 33 lid 4 Wwft

BSN nummer 

7 jaar na beëindiging van de overeenkomst

AWR, Fiscale wetgeving

Kandidaat-verzekerde zonder overeenkomst

6 maanden

Geen wettelijke basis

Verzekerden (alle gegevens)

7 jaar na beëindiging van de overeenkomst

BW, AWR

Incidentenregister

7 jaar na beëindiging van de overeenkomst

BW, AWR

Medische gegevens/medisch dossier

Zolang er een relevante grondslag is en de overeenkomst loopt

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Klachten

7 jaar na beëindiging van de overeenkomst

BW, AWR

Wwft:    Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

AWR:    Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

BW:      Burgerlijk Wetboek

Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, en deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Daarnaast heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u gegevens wenst over te dragen aan een derde dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. U kunt een verzoek hiertoe indienen door uw wensen aan ons kenbaar te maken.

Toestemming

Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, dan kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Wij zullen dan de gevolgen hiervan herstellen, voor zover dat nog mogelijk is.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit eveneens aan ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. 

Artikel 57 AVG biedt u ook de mogelijkheid u te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij graag naar de website van de AP, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik van de website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres en uw ‘click’- gedrag op onze server geregistreerd. Wij bundelen zo informatie over surfgedrag. De verkregen informatie gebruiken wij om:

• de inhoud van onze website te optimaliseren;

• meetgegevens te verkrijgen rond bezoekersaantallen en websitegebruik.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van cookies. 

Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat tijdens een bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit bestandje worden de gegevens bewaard zoals voorkeurinstellingen of bezoekersinformatie. Het wordt door onze website meegestuurd naar uw computer en door uw browser op de harde schijf van uw computer opgeslagen. 

Het gebruik van cookies is veilig. Er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in cookies opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties.

Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina's van deze website geen toegang krijgt.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de gegevensuitwisseling via deze website zorgvuldig en veilig gebeurt.