Vandaag, 1 juli 2020, maakt Conservatrix bekend dat zij niet binnen de wettelijke termijnen haar solvabiliteit terug kan brengen naar het niveau waarover een Nederlandse verzekeraar - volgens de Solvency II richtlijn - moet beschikken. In het belang van de polishouders heeft Conservatrix alle reële maatregelen genomen om haar solvabiliteit te herstellen. De directie betreurt het dat deze maatregelen binnen de wettelijke termijnen niet tot herstel van de solvabiliteit hebben kunnen leiden. De directie van Conservatrix heeft De Nederlandsche Bank (DNB) dan ook per brief laten weten dat het binnen de wettelijke termijnen niet mogelijk is om in herstel te komen. Conservatrix onderzoekt de mogelijkheden om buiten de wettelijke hersteltermijn de solvabiliteit terug te brengen naar het vereiste niveau.

 

Eén van de opties om de solvabiliteit van Conservatrix buiten de wettelijke hersteltermijn weer terug te brengen naar het vereiste niveau is een mogelijke verkoop van de onderneming. Momenteel onderzoekt de directie van Conservatrix de haalbaarheid hiervan. Er is geen zekerheid wanneer en of dit traject tot een daadwerkelijke verkoop en herstel van Conservatrix zal leiden.

 

      Wat is nu de situatie?

Deze mededeling komt voort uit het feit dat de solvabiliteit van Conservatrix onvoldoende is. De solvabiliteit van een Nederlandse verzekeraar moet volgens de Solvency II richtlijn aan bepaalde kapitaaleisen voldoen en wordt uitgedrukt in een zogenaamde Solvency Capital Requirement ratio (de SCR-ratio) en een Minimum Capital Requirement ratio (de MCR-ratio). De SCR-ratio is de verhouding tussen het in aanmerking komend eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen. De MCR-ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het minimum vereist eigen vermogen. De SCR-ratio van Conservatrix is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -185%. De MCR-ratio van Conservatrix is per eind 2019 ook gedaald tot onder het wettelijk minimum van 100%, naar -532%.

 

Solvabiliteit is een extra kapitaal buffer die Conservatrix dient aan te houden bovenop de financiële verplichtingen die Conservatrix heeft tegenover haar polishouders. De bedoeling daarvan is dat een verzekeraar onverwachte tegenvallers, zogenaamde ‘schokken’, kan opvangen en ook onder die omstandigheden op langere termijn aan haar financiële verplichting richting polishouders kan voldoen.

 

De solvabiliteit van Conservatrix is negatief. Dit betekent dat Conservatrix onvoldoende reserves heeft om op de lange termijn (financiële) verplichtingen na te komen.

 

Waardoor is de solvabiliteit van Conservatrix onder druk komen te staan?

In 2017 heeft Conservatrix – in overeenstemming met de Solvency II richtlijn - een deel van haar verplichtingen via een herverzekeringsovereenkomst herverzekerd bij Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL), een Amerikaanse verzekeraar. De Amerikaanse toezichthouder heeft, medio 2019, CBL onder verscherpt toezicht geplaatst (in rehabilitation) vanwege zorgen over de financiële situatie van CBL. Hierdoor is de waardering van CBL verlaagd. Als gevolg hiervan is op grond van de Solvency II richtlijn de risico mitigerende werking van deze herverzekering afgenomen. Hierdoor kon de waarde die deze herverzekering vertegenwoordigt niet langer volledig door Conservatrix worden meegenomen bij het berekenen van de solvabiliteit van Conservatrix. Als gevolg van de verscherpte ondertoezichtstelling en de verslechterde financiële positie van CBL ontstonden er impactvolle financiële risico’s voor Conservatrix.

 

In het belang van de polishouders was de directie na het voeren van langdurige gesprekken tussen de advocaten van beide partijen genoodzaakt om een schikkingsovereenkomst aan te gaan met CBL. Deze schikkingsovereenkomst is in de plaatst getreden van de op dat moment bestaande herverzekeringsovereenkomst. Door het sluiten van deze schikkingsovereenkomst is tevens de weg vrij gemaakt voor een mogelijke verkoop van Conservatrix waardoor mogelijk een duurzame oplossing voor de polishouders kan worden gerealiseerd.

 

De aandeelhouder van Conservatrix heeft een verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken en in stand te houden tot het afgesproken niveau, zijnde 135%. De aandeelhouder is in een procedure op deze verplichting aangesproken. Tot op heden heeft de aandeelhouder nog niet aan deze verplichting voldaan. Diverse maatregelen zijn in gang gezet om de kapitaalstorting van de aandeelhouder alsnog te realiseren, ook na afloop van de wettelijke hersteltermijn.

 

Wat betekent dit concreet voor polishouders?

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor onze polishouders. De directie van Conservatrix betreurt het dat de tot nu toe genomen maatregelen (nog) niet tot herstel hebben kunnen leiden en dat de concrete gevolgen voor de polishouders nog niet duidelijk zijn.

De directie van Conservatrix benadrukt dat zij in het belang van haar polishouders en de toekomst van Conservatrix nog steeds de opties onderzoekt om de solvabiliteit te herstellen. Naast de bijstortingsverplichting van de aandeelhouder is een eventuele verkoop aan een potentiële koper een mogelijkheid om de solvabiliteitspositie van Conservatrix te herstellen. De gevolgen van een mogelijke verkoop voor de polishouders zijn nog niet duidelijk. Indien meer duidelijk is over de uitkomsten en de gevolgen van dit traject zal Conservatrix haar polishouders hierover informeren. Bij het nemen van verdere beslissingen staan de belangen van haar polishouders voorop.

Conservatrix zal via de website haar polishouders op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Indien de concrete gevolgen per individuele polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix haar polishouders per persoonlijke brief informeren.

Hebt u vragen? Wij verwijzen u graag naar de meest gestelde vragen op onze website.