De solvabiliteit van Conservatrix wordt uitgedrukt in een zogenaamde Solvency Capital Requirement (de SCR-ratio). De SCR-ratio is de verhouding tussen het in aanmerking komend eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen. De SCR-ratio is per eind 2019 onder het wettelijk minimum van 100% gedaald, naar -80% (eind 2018: 148%). Solvabiliteit is een extra kapitaal buffer die een levensverzekeraar dient aan te houden bovenop de financiële verplichtingen die Conservatrix heeft tegenover haar polishouders. De bedoeling daarvan is dat een levensverzekeraar onverwachte tegenvallers, zogenaamde ‘schokken’, kan opvangen en ook in die omstandigheden op langere termijn aan haar financiële verplichting richting polishouders kan voldoen. Op dit moment is deze solvabiliteit onvoldoende.

De solvabiliteit van Conservatrix is per eind 2019 ook gedaald tot onder het niveau van het wettelijk minimum vereist eigen vermogen (het zogeheten Minimum Capital Requirement: MCR).

Conservatrix onderneemt elke mogelijke maatregel om de solvabiliteit (SCR) en het wettelijk vereist eigen vermogen (MCR) weer terug te brengen naar het gewenste niveau. Bij het nemen van deze maatregelen staan de belangen van onze polishouders voorop.

Hoe komt het dat Conservatrix een lage solvabiliteit heeft?

Conservatrix heeft een deel van haar verplichtingen herverzekerd bij Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL) in Amerika. De Amerikaanse toezichthouder heeft, medio 2019, CBL onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege zorgen over het beleggingsbeleid van deze Amerikaanse verzekeraar. Hierdoor is de waardering van CBL verlaagd. Het gevolg hiervan is dat de mitigerende werking van de herverzekering is verlaagd en niet volledig kan worden meegenomen bij het berekenen van de solvabiliteit. Conservatrix moet daardoor haar kapitaal versterken. Dit kapitaal is niet voorhanden. Hierdoor zijn de financiële buffers en het eigen vermogen van Conservatrix op dit moment onvoldoende. Daarnaast heeft de uiteindelijke aandeelhouder van Conservatrix én van CBL, een verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken tot het afgesproken niveau. Diverse maatregelen zijn in gang gezet om de solvabiliteit te herstellen en nakoming van verschillende verplichtingen te kunnen vorderen.  

Wat betekent dit concreet voor polishouders?

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de concrete gevolgen voor onze polishouders. Zodra er meer inhoudelijk bekend is rondom de situatie zal Conservatrix haar polishouders op de hoogte brengen via de website van Conservatrix of een persoonlijke brief.