Zoals vermeld in het bericht van 15 januari jl. biedt de wet curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. Die uitkering bedraagt momenteel 70% van het verzekerde bedrag. Het percentage van 70% is gebaseerd op een prudente schatting van de uitkering die de polishouders in het faillissement uiteindelijk tegemoet kunnen zien. Curatoren verwachten binnen afzienbare termijn de tussentijdse uitkeringen die betrekking hebben op verzekerde voorvallen in de maand januari te kunnen doen.

Er zijn sinds het faillissement vele honderden verzoeken om afkoop gedaan. Curatoren hebben in een brief aan de betreffende polishouders uiteengezet dat een uitkering bij afkoop vrijwel altijd lager ligt dan wanneer men niet afkoopt. Los daarvan bestaat bij afkoop, anders dan wanneer zich een verzekerd voorval voordoet, in beginsel geen recht op een tussentijdse uitkering. Curatoren hebben de polishouders aangeraden om zich over een verzoek van afkoop te laten adviseren.  
 
Het verkoopproces met betrekking tot de verzekeringsportefeuille van Conservatrix ligt op schema. Gesprekken met potentiële overnemende partijen zullen naar verwachting in de eerste helft van maart plaatsvinden. Curatoren verwachten dat in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk zal worden of een portefeuille-overdracht mogelijk is.
 
Een aantal polishouders heeft een verzoek aan de rechtbank Amsterdam gericht om een wettelijke crediteurencommissie in te stellen, die periodiek met curatoren overlegt over de stand van zaken en adviezen kan geven aan curatoren. Curatoren ondersteunen dit initiatief. Op 24 februari a.s. vindt hierover een zitting bij de rechtbank plaats. Daarna beslist de rechtbank of een crediteurencommissie wordt ingesteld en hoe deze zal zijn samengesteld. 
 
Curatoren zullen hun tweede openbare verslag publiceren in de tweede helft van maart.
Bij dat verslag zal ook de jaarrekening 2020 van Conservatrix gevoegd zijn, waarin onder meer de stand van de bezittingen en de schulden van Conservatrix per 31 december 2020 zal zijn opgenomen.