Curatoren hebben in de afgelopen weken de positie van de verzekeringnemers nader in kaart gebracht. De wet biedt curatoren de mogelijkheid om bij een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering) een tussentijdse uitkering te doen. De rechters-commissarissen hebben op verzoek van curatoren toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70% van het verzekerde bedrag. Die toestemming ziet op verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021. De desbetreffende verzekeringnemers kunnen die voorlopige uitkering in de komende weken tegemoet zien. Hierover worden zij per brief geïnformeerd. In de eerste helft van februari zullen curatoren een soortgelijk verzoek doen met betrekking tot verzekerde voorvallen die zich in januari zullen voordoen. 

In de afgelopen weken hebben curatoren van verschillende verzekeringnemers de vraag ontvangen of zij een kopie van hun polis kunnen ontvangen. In de komende weken zullen de opgevraagde kopieën worden verstrekt. Door een uitbreiding van de bezetting van de klantenservice van Conservatrix verwachten curatoren in komende weken ook andere verzoeken van verzekeringnemers te kunnen afhandelen. Via relatiebeheer@conservatrix.nl zal met de verschillende verzekeringnemers contact worden opgenomen.

Tot slot hebben curatoren in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende partijen die bij het verkoopproces betrokken zijn. Curatoren zullen in de komende periode de verdere voorbereidingen in het verkoopproces treffen, zodat vanaf eind februari gesprekken met potentiële overnemende partijen gevoerd kunnen worden.