Medische keuring

Bij onze levensverzekeringen nemen wij risico’s van u over tegen een zo laag mogelijke premie. Bijvoorbeeld de financiële zorg voor uw nabestaanden als u tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Omdat wij veel verzekerden hebben, zijn wij in staat risico’s te spreiden en de premies laag te houden. Om dat goed te kunnen doen, willen wij wel weten hoe groot de risico’s zijn die wij accepteren.

Om een goede inschatting te maken van het risico voor een levensverzekering hebben wij medische gegevens nodig. Vaak is een gezondheidsverklaring voldoende, maar soms moet er ook een aanvullend medisch onderzoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld als het gaat om een hoog bedrag dat u wilt verzekeren, of als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat de verzekerde een verhoogd risico loopt.

Kort gezegd maken we met de medische keuring een inschatting van het risico dat de verzekerde overlijdt of arbeidsongeschikt raakt tijdens de looptijd van de verzekering.

Wanneer vindt een keuring plaats?

Een keuring vindt alleen plaats als het echt noodzakelijk is. Daarnaast worden er geen zaken onderzocht die voor de beoordeling van het risico niet relevant zijn.

Om nog meer duidelijkheid te verschaffen over hoe een medische keuring werkt, heeft het Verbond van Verzekeraars informatieve brochures gemaakt. Daarin zijn de belangrijkste punten over de medische keuringen opgenomen. U krijgt in die brochure een antwoord op onderstaande vragen:

  • Waarom moet ik worden gekeurd?
  • Wat kan ik bij de keuring verwachten?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten bij een keuring?
  • Wat gebeurt er met de uitkomsten van de keuring?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over de keuring?

Download de Brochure 'U moet worden gekeurd! En nu? - medische keuring' als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring.

Download de Brochure 'U moet worden gekeurd! En nu? - boven de vragengrens' als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren.

Belangrijke documenten

Download hier de belangrijke documenten die horen bij de gezondheidsverklaring.

Gezondheidsverklaring met arbeidsongeschiktheidsdekking

Gezondheidsverklaring zonder arbeidsongeschiktheidsdekking