Hebt u vragen?

 • Algemeen
  • En waarom kan ik geen verzekeringen inzien in 'Mijn Conservatrix'?

   Sommige verzekeringen kunnen wij niet tonen omdat dit technisch (nog) niet mogelijk is. Heeft u een verzekering die tot deze groep behoort dan kunt u niet inloggen in de online omgeving. Wij werken hard om dit in de toekomst te verbeteren.

  • Hoe veilig is iDIN?

   iDIN is net zo veilig als internetbankieren. iDIN maakt namelijk gebruik van dezelfde beveiligingstechniek als internetbankieren.

  • Waarom kan ik niet alle informatie over mijn verzekering zien in 'Mijn Conservatrix'?

   Wij werken hard aan het verbeteren van de online omgeving. Wanneer er meer informatie beschikbaar is informeren wij u hierover. Heeft u tips over welke informatie u zou willen zien dan kunt u dat doorgeven aan ons. Stuur dan een mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

  • Waarom kan ik niet inloggen met iDIN in 'Mijn Conservatrix'?

   U kunt inloggen in ‘Mijn Conservatrix’ via iDIN. iDIN is beschikbaar voor de volgende banken: ABN AMRO, ASN bank, Bunq, ING, Rabobank, Regiobank, SNS en Triodosbank. Kunt u niet inloggen met iDIN dan kan dat zijn omdat uw bank waarmee u probeert in te loggen nog niet aan iDIN is toegevoegd. Bent u bij meerdere banken klant probeer dan in te loggen met iDIN via een bank die is aangesloten. Het is niet mogelijk om op een andere manier in te loggen bij ‘Mijn Conservatrix’.

  • Waarom zie ik niet al mijn verzekeringen die ik heb bij Conservatrix in de online omgeving?

   Sommige verzekeringen kunnen wij niet tonen omdat dit technisch (nog) niet mogelijk is. Het kan dus zijn dat één van uw verzekeringen behoort tot die groep. Wij werken hard om dit in de toekomst te verbeteren.

  • Wat moet ik doen als inloggen met iDIN niet lukt en je bank wel is aangesloten?

   Kunt u niet inloggen met iDIN? En heeft u het geprobeerd via één van de volgende banken: ABN AMRO, ASN bank, Bunq, ING, Rabobank, Regiobank, SNS en Triodosbank? Meldt u dan bij uw eigen bank. Wij kunnen u hiermee niet verder helpen. Dat komt doordat deze identificatiemethode door uw bank beschikbaar is gesteld en wij hierin geen wijzigingen kunnen aanbrengen. Tip: De persoonsgegevens bij uw bank en bij Conservatrix moeten gelijk zijn aan elkaar. Heeft u bijvoorbeeld uw adreswijziging al doorgegeven aan ons?

 • Arbeidsongeschiktheid
  • Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt?

   Wanneer u “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” hebt meeverzekerd, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Wij betalen dan (een deel van) de premie van uw verzekering, zodat het doel van uw verzekering niet in gevaar komt.

  • Hoe kan ik arbeidsongeschiktheid melden?

   Hoe kan ik arbeidsongeschiktheid melden?

   Om te beoordelen of u voor de (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt, ontvangen wij graag het volgende:

   • Een recente verklaring van het UWV.  Hierin moeten duidelijk de mate en/of duur van de arbeidsongeschiktheid staan.
   • Uw verzoek voor (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
   • Het polisnummer

   U kunt deze documenten mailen naar: medisch@conservatrix.nl

   Wij beoordelen uw verzoek tot premievrijstelling en stellen eventueel aanvullende (medische) vragen. Wij laten u vervolgens weten of u recht hebt op premievrijstelling en de hoogte ervan.

 • Beleggingsverzekering
  • Hoe kan ik mijn fondskeuze binnen de verzekering wijzigen?

   Via uw adviseur kunt u uw fondskeuze wijzigen. Uw adviseur geeft u een advies dat optimaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

  • Wat is een beleggingsverzekering?

   Een beleggingsverzekering is een levensverzekering gericht op het opbouwen van vermogen over een afgesproken periode. Daarnaast kan een beleggingsverzekering financiële bescherming bij overlijden bieden (overlijdensrisicoverzekering) en/of bij arbeidsongeschiktheid. Het bedrag dat de polishouder inlegt, belegt de verzekeraar in effecten (beleggingsfondsen).

   Kosten en premies die bedoeld zijn om risico's af te dekken worden aan de inleg of aan de opgebouwde waarde onttrokken. Bij een beleggingsverzekering staat de uitkering op de einddatum van de verzekering niet vast. Dat hangt in hoge mate af van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. De kans is aanwezig dat polishouders later minder geld uit hun beleggingsverzekering krijgen dan vooraf gedacht. Dit betekent dan dat zij op de einddatum een mogelijk tekort hebben.

  • Wat is een hersteladviesgesprek?

   Tijdens een hersteladviesgesprek kijkt u samen met uw adviseur kritisch naar uw beleggingsverzekering. Ook bespreekt u de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering. Wilt u doorgaan, wilt u de verzekering aanpassen of wilt u stoppen?

  • Wat is het flankerend beleid?

   Het flankerend beleid is de verzamelnaam voor de maatregelen die verzekeraars hebben aangekondigd om klanten te helpen die hun beleggingsverzekering willen wijzigen, afkopen of oversluiten naar een nieuwe verzekering met lagere uitvoeringskosten. Conservatrix geeft invulling aan het flankerend beleid voor een aantal van haar beleggingsverzekeringen, afgesloten in de periode voor 1 januari 2008.

 • Controle in leven zijn
  • Hoe toon ik aan dat ik in leven ben?

   In de brief die u van ons hebt gekregen vindt u welke documenten u naar Conservatrix moet opsturen. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u van Conservatrix krijgt, moet u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs sturen of een officieel bewijs van in leven zijn. Dit bewijs van in leven zijn heet “attestatie de vita”. Dit document kunt u verkrijgen bij uw gemeente.

  • Kost een attestatie de vita geld?

   In geval van pensioen hoeft een attestatie de vita geen geld te kosten. Als u de brief van Conservatrix meeneemt naar de gemeente, hoeft u bij de meeste gemeenten geen geld te betalen voor dit bewijs. In overige gevallen zult u ongeveer € 12,50 moeten betalen voor het bewijs. Dit bedrag verschilt per gemeente.

  • Wanneer controleert Conservatrix of ik in leven ben?

   Bij verzekeringen waarbij u op de afgesproken einddatum een uitkering ontvangt. U hebt alleen recht op een uitkering als u in leven bent. 

  • Wat gebeurt er als ik niet bewijs dat ik in leven ben?

   Als u niet of niet op tijd bewijst dat u in leven bent, dan ontvangt u geen uitkering of wordt uw lopende uitkering stopgezet. U ontvangt dan geen geld (meer) van Conservatrix. Het is dus belangrijk dat u op tijd reageert.

 • Adviseur
 • Klachten
  • Ik heb een klacht, wat is de procedure?

   Wij streven naar persoonlijke dienstverlening van hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn dan kunt u een klacht bij ons indienen. Er is sprake van een klacht indien de indiener (een klant, adviseur of derde) mondeling, schriftelijk of per e-mail zijn ongenoegen uit.

   Laat het ons weten wanneer u een klacht hebt. Dan kunnen wij uw klacht op een juiste manier behandelen. En kunnen wij ervan leren voor de toekomst. 

   Als u een klacht bij ons indient dan ontvangt u binnen 48 uur een brief ter ontvangstbevestiging van de klacht. Een eerste inhoudelijke reactie versturen wij vijftien werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen.

   Uw adviseur
   Als u een klacht hebt is uw adviseur uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan hij of zij uw probleem oplossen.

   Conservatrix
   Wilt of kunt u uw klacht niet voorleggen aan uw adviseur? Dan kunt u uw klacht indienen bij Conservatrix via klachtenbureau@conservatrix.nl

   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

   Is uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid door Conservatrix opgelost dan kunt u zich binnen drie maanden schriftelijk wenden tot:

   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
   Postbus 93257
   2509 AG Den Haag
   www.kifid.nl    

 • Mijn polis
  • Ik ben mijn polis kwijt, kan ik een nieuwe ontvangen?

   Wij kunnen u een bewijs van inschrijving toezenden als u zelf niet meer in het bezit bent van uw polisgegevens. Hierin staan alle gegevens vermeld die voor u van belang zijn. U bent uw polis kwijt en u wilt een bewijs van inschrijving? Stuurt u dan een mail naar relatiebeheer@conservatrix.nl.

   Vermeld hierin uw naam, adres en wanneer mogelijk uw polisnummer(s).
   Wij versturen u binnen 48 uur een bevestiging van goede ontvangst. Vervolgens sturen wij u binnen maximaal vijftien werkdagen het bewijs van inschrijving toe.

  • Ik heb de fiscale jaaropgave niet ontvangen.

   U ontvangt geen fiscale jaaropgave wanneer u een Kapitaalverzekering Eigen Woning of een Lijfrenteverzekering hebt. U hoeft de waarde van deze verzekering niet mee te nemen in uw aangifte Inkomstenbelasting.

   Indien uw fiscale jaaropgave is zoekgeraakt, kunt u per e-mail een nieuwe opgave opvragen. Stuur een e-mail met uw verzoek en het polisnummer naar relatiebeheer@conservatrix.nl.  

  • Ik heb meerdere verzekeringen bij Conservatrix lopen, kan ik hier één polis van maken?

   Dit is helaas niet mogelijk.

  • Mijn verzekering komt tot uitkering, wat nu?

   U ontvangt ongeveer 3 maanden voor de einddatum van de verzekering een brief van ons met daarin meer informatie over uw verzekering die tot uitkering komt. Ongeveer 6 weken voor de einddatum ontvangt u formulieren om de verzekering tot uitkering te laten komen.

  • Wanneer ontvang ik een fiscale jaaropgave?

   U ontvangt elk jaar in februari de fiscale waarde van uw verzekering. Die waarde hebt u nodig als u aangifte inkomstenbelasting doet. Wij geven de fiscale waarde van uw verzekering ook door aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Belastingdienst vergelijkt onze gegevens met de gegevens die u opgeeft in uw aangifte.

  • Wanneer ontvang ik een opgave van de betaalde premie?

   Hebt u een Lijfrenteverzekering waarvoor u nog premie betaalt? Dan hebt u een overzicht nodig van de door u betaalde premie in het jaar waarover u de aangifte Inkomstenbelasting invult. Dit overzicht ontvangt u elk jaar in februari.

  • Wanneer ontvang ik het jaarlijkse waardeoverzicht van mijn verzekering?

   Hebt u een van de volgende verzekeringen: Het Ideale Spaarplan of Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan? Dan ontvangt u elk jaar in april een overzicht van de waardeontwikkeling van uw verzekering.

  • Wat is de waarde van mijn polis?

   U kunt de waarde van uw polis bij ons per e-mail opvragen. Stuur een mail met daarin de volgende gegevens: uw naam, uw adres en uw polisnummer. U kunt de mail sturen naar:

   relatiebeheer@conservatrix.nl

   Wij versturen u binnen 48 uur een bevestiging van goede ontvangst. Vervolgens sturen wij u  binnen maximaal vijftien werkdagen de waarde van uw polis schriftelijk toe.

 • Solvabiliteit van Conservatrix
  • Betekent de benoeming van de curator dat Conservatrix failliet is?

   De benoeming van de Wft-curator betekent niet dat Conservatrix failliet is. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent. Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

  • Conservatrix heeft haar aandeelhouder middels een procedure aangesproken op haar verplichting om kapitaal bij te storten. Wat is de status van deze procedure?

   Over de lopende procedures kan en mag Conservatrix op dit moment helaas niets zeggen. De directie van Conservatrix zal de polishouders informeren zodra dit kan en mag.

  • Heeft Conservatrix bij het sluiten van de schikkingsovereenkomst met CBL de ontvangen gelden van CBL op haar rekening gekregen?

   Dit is juist. Conservatrix heeft de ontvangen gelden van CBL op haar bankrekening ontvangen. Er zijn geen polisgelden verdwenen door het sluiten van de schikkingsovereenkomst.

  • Heeft het niet tijdig in herstel kunnen komen invloed op het verkoopproces?

   Het niet tijdig in herstel kunnen komen, heeft geen gevolgen voor het verkoopproces.

  • Hoe ziet de toekomst eruit voor Conservatrix?

   De directie van Conservatrix onderzoekt in deze fase onverminderd de mogelijke opties voor de toekomst van Conservatrix en de stappen die daarbij kunnen worden genomen.

   Eén van de opties om de solvabiliteit van Conservatrix weer terug te brengen naar het vereiste niveau is een mogelijke verkoop van de onderneming. Momenteel onderzoekt Conservatrix de haalbaarheid hiervan. Er is geen zekerheid wanneer en of dit traject tot een daadwerkelijke verkoop zal leiden. Conservatrix heeft de mogelijkheid om buiten de wettelijke hersteltermijn een mogelijke verkoop te onderzoeken om op die manier te gaan voldoen aan de wettelijk vereiste SCR en MCR.

   De directie van Conservatrix zal haar polishouders via de website informeren over verdere ontwikkelingen zodra dit kan en mag.

  • Ik ben een intermediair; welke stappen moeten mijn klanten nu nemen met betrekking tot hun polis?

   Conservatrix kan u hier niet over adviseren omdat op dit moment de concrete gevolgen voor de polishouders nog niet duidelijk zijn. De directie van Conservatrix benadrukt dat zij in het belang van haar polishouders en de toekomst van Conservatrix nog steeds alle opties onderzoekt om de solvabiliteit van Conservatrix te herstellen. Naast de bijstortingsverplichting van de aandeelhouder is een verkoop van de onderneming aan een potentiële koper een mogelijkheid om de solvabiliteitspositie van Conservatrix te herstellen. Bij het nemen van verdere beslissingen staan de belangen van haar polishouders voorop.

  • Is een Wft-curator hetzelfde als een faillissementscurator?

   Een Wft-curator is geen faillissementscurator. Een Wft-curator wordt benoemd door DNB. Een faillissementscurator wordt aangesteld door de rechtbank, dit is niet aan de orde. Een Wft-curator wordt benoemd om de directie te ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van haar polishouders uitoefent. Voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van overeenkomsten en niet reguliere betalingen dient de Wft-curator toestemming te verlenen aan de directie.

  • Waarom hebben polishouders nog geen brief ontvangen over de huidige financiële situatie?

   De polishouders hebben nog geen brief ontvangen omdat de individuele gevolgen voor de polishouders helaas nog niet inzichtelijk zijn. Ook de gevolgen van een eventuele verkoop zijn nog niet duidelijk. Op 7 mei 2020 heeft Conservatrix een statement op de website geplaatst om haar polishouders en relaties te informeren over de solvabiliteitspositie van Conservatrix. Vervolgens heeft Conservatrix op 1 juli 2020 een statement op de website geplaatst om de polishouders en relaties te informeren over het feit dat Conservatrix niet binnen de wettelijke termijnen in herstel kan komen en ook buiten de wettelijke termijnen een mogelijke oplossing onderzoekt.

  • Waarom heeft het sluiten van de schikkingsovereenkomst met CBL een negatieve impact op de SCR-ratio en de MCR-ratio?

   Door het sluiten van de schikkingsovereenkomst met CBL is de risico overdracht op CBL komen te vervallen. De risico’s zijn hiermee teruggekomen op de balans van Conservatrix, wat een negatieve impact heeft gehad op de SCR-ratio en MCR-ratio.

  • Waarom is er een Wft-curator bij Conservatrix?

   DNB heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) de bevoegdheid om een Wft-curator te benoemen. Deze maatregel volgt vanwege de onzekere situatie van Conservatrix gezien Conservatrix al langere tijd niet aan de wettelijke kapitaaleisen kan voldoen, zoals eerder door Conservatrix bekendgemaakt op 7 mei en 1 juli van dit jaar. De Wft-curator zal de directie van Conservatrix ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de polishouders uitoefent. Meer informatie over het benoemen van een Wft-curator door de DNB vindt u in het Open Boek Toezicht van DNB.Voor meer informatie over de financiele situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd.

  • Wat betekent een Wft-curator precies voor mijn polis?

   De benoeming van de Wft-curator heeft geen gevolgen voor uw polis. Voor meer informatie over de financiële situatie van Conservatrix verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten die op 7 mei en 1 juli van dit jaar op onze website zijn gepubliceerd. 

  • Wat zijn de gevolgen voor mijn polis gezien het feit dat Conservatrix al langere tijd niet aan de kapitaaleisen kan voldoen?

   Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor uw polis. Zodra de concrete gevolgen per polishouder duidelijk zijn zal de directie van Conservatrix u hierover informeren.

  • Welke acties zijn er ondernomen om de solvabiliteit van Conservatrix te herstellen?

   Conservatrix heeft diverse maatregelen genomen om de solvabiliteitspositie weer op orde te krijgen.

   Ten eerste heeft de directie van Conservatrix haar Amerikaanse herverzekeraar Colorado Bankers Life Insurance (CBL) aangesproken op zijn verplichtingen uit de herverzekeringsovereenkomst. In het belang van de polishouders was de directie na het voeren van langdurige gesprekken tussen de advocaten van beide partijen genoodzaakt om een schikkingsovereenkomst aan te gaan met CBL. Deze schikkingsovereenkomst is in de plaatst getreden van de op dat moment bestaande herverzekeringsovereenkomst. Door het sluiten van deze schikkingsovereenkomst is tevens de weg vrij gemaakt voor een mogelijke verkoop van Conservatrix waardoor mogelijk een duurzame oplossing voor de polishouders kan worden gerealiseerd.

   Daarnaast heeft de aandeelhouder van Conservatrix een verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken en in stand te houden tot het afgesproken niveau, zijnde 135%. Conservatrix heeft haar aandeelhouder in een procedure aangesproken om kapitaal bij te storten en te handhaven tot dit percentage. Tot op heden heeft de aandeelhouder nog niet aan deze verplichting voldaan. Diverse maatregelen zijn in gang gezet om de kapitaalstorting van de aandeelhouder alsnog te realiseren, ook na afloop van de wettelijke hersteltermijn.

   In het belang van de polishouders en de toekomst van Conservatrix onderzoekt de directie in deze fase onverminderd de mogelijke opties en de stappen die daarbij moeten worden genomen. Naast de bijstortingsverplichting van de aandeelhouder is een mogelijke verkoop van de onderneming aan een potentiële koper een optie om de solvabiliteit van Conservatrix weer terug te brengen naar het vereiste niveau. Momenteel onderzoekt Conservatrix de haalbaarheid van een verkoop. Er is geen zekerheid wanneer en of dit traject tot een daadwerkelijke verkoop zal leiden.

   Conservatrix heeft de mogelijkheid om buiten de wettelijke hersteltermijn een mogelijke verkoop te onderzoeken om op die manier te gaan voldoen aan de wettelijk vereiste SCR en MCR.

  • Welke stappen moet ik nu nemen met betrekking tot mijn polis?

   Conservatrix mag u geen financieel advies verstrekken over uw polis. Om te beoordelen of u uw polis moet aanpassen of beëindigingen kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Heeft u geen financieel adviseur dan raden wij u aan om een financieel adviseur te raadplegen. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld via Adfiz https://www.adfiz.nl/finfin/vind-je-adviseur of via Conservatrix https://www.conservatrix.nl/zoek-een-adviseur/.